Robotyka i SI”, „E-sport”, „Inteligentny dom” –  nowe kategorie w serwisie agencyjnym Newseria Innowacje. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień z tych kategorii, prosimy o dokonanie zmian po zalogowaniu się do swoich profili. 

Komunikaty PR

WYNIKI FINANSOWE DB ENERGY SA ZA ROK OBROTOWY 2018/2019

2019-08-14  |  08:50

REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW PRZY TRZYCYFROWYCH WZROSTACH SPRZEDAŻY,

ZYSKI W GÓRĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI,

PORTFEL ZLECEŃ O WARTOŚCI 10 MLN ZŁ DO REALIZACJI W 2019/2020

W mln zł

01.04.2019-30.06.2019

01.04.2018-30.06.2018

Zmiana %

2018/2019

2017/2018

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

8,19

0,55

1389%

16,54

5,05

228%

EBIT

0,39

(0,47)

-

1,32

0,85

55%

Marża EBIT

4,8%

-

 

8%

16,9%

 

EBITDA

0,43

(0,43)

-

1,47

0,98

50%

Marża EBITDA

5,3%

-

 

8,9%

19,4%

 

Zysk netto

0,32

(0,47)

-

0,97

0,64

51%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok obrotowy trwa od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019, wstępne wyniki

 

Na koniec roku obrotowego 2018/2019 DB Energy osiągnęła rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży. Skokowy wzrost skali biznesu jest efektem realizacji coraz większej liczby projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Rośnie portfel projektów na kolejny rok, co jest dobrym prognostykiem dla wyników w najbliższych kwartałach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW PRZY TRZYCYFROWYM WZROŚCIE SPRZEDAŻY RDR

W IV kw. 2018/2019 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 8,19 mln zł wobec 549 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco w roku obrotowym 2018/2019 sprzedaż osiągnęła poziom 16,54 mln zł, tj. wzrost o 228% rdr. W omawianym okresie spółka zrealizowała projekt dla Ciech Soda Polska o wartości blisko 10,2 mln zł. W strukturze sprzedaży spółki 68% udziału stanowiły projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe), 21% udziału stanowiły natomiast Audyty EEA
i pozyskiwanie Białych Certyfikatów.

Zgodnie z przyjętym modelem działalności spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost obrotów przy jednoczesnym stabilizowaniu poziomu rentowności. DB Energy wyszukuje projekty inwestycyjne o wartości od 2 mln do 20 mln zł, o średniej wewnętrznej stopie zwrotu na poziomie nie mniejszym niż 30%. Ze względu na współpracę z renomowanymi podmiotami finansującymi, spółka ma możliwość pozyskania refinansowania gotowych projektów oraz dysponuje wiedzą w zakresie oczekiwanych przez klientów inwestycji i ich okresów zwrotu, wartości, a także sposobu obsługi procesu realizacji. Obecnie spółka ma rozpoznane projekty o wartości ponad 300 mln zł.

W ciągu trzech lat przewiduje się realizację projektów o wartości ok. 30 mln zł. W lipcu br. DB Energy podpisała wstępne porozumienie z międzynarodową instytucją finansową ws. finansowania projektów w modelu ESCO. Porozumienie umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmiej 15 mln euro w ciągu dwóch lat. Na potrzeby tej współpracy spółka zidentyfikowała 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro.

W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). Mając na względzie fakt, że dla części klientów usługi związane z pozyskaniem Białych Certyfikatów rozliczane są w oparciu o tzw. success fee (ponad 100 umów), część przychodów spółki została odroczona do czasu przydziału lub sprzedaży (w zależności od warunków umownych) Białych Certyfikatów. Przedłużenie ważności Białych Certyfikatów (kontraktów PMEF) będzie mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach obrachunkowych.

ZYSKI W GÓRĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

EBITDA spółki w IV kw. 2018/2019 r. wyniosła 431,8 tys. zł, w porównaniu do 432,7 tys. straty w IV kw. 2017/2018. W całym 2018/2019 r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,47 mln zł, tj. 50% więcej rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec 2018/2019 r. wyniosła 8,9%.

W IV kw. 2018/2019 r. spółka odnotowała 393,8 tys. zł zysku operacyjnego, wobec 476,9 tys. zł straty w analogicznym okresie 2017/2018 r. Narastająco w 2018/2019 r. DB Energy osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 1,32 mln zł, co oznacza wzrost o 55% rdr.

Koszty operacyjne w całym 2018/2019 r. wyniosły 15,45 mln zł wobec 4,09 mln zł w 2017/2018 r. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów usług obcych (i.a. koszty podwykonawców w projekcie Ciech) do poziomu 10,6 mln zł, tj. 562% rdr, w związku ze zmianą modelu działania na inwestycyjny.

Zysk netto na koniec 2018/2019 r. wyniósł 968,2 tys. zł, tj. 51% wzrostu rdr. Wyniki spółki są zgodne z założeniami i wynikają ze zmiany modelu działalności z doradczej na inwestycyjną.

Na koniec okresu spółka dysponowała gotówką w kwocie 2,56 mln zł, tj. 7% spadku rdr. To również efekt zaangażowania w model inwestycyjny – w całym roku spółka wydatkowała na poziomie operacyjnym 4,4 mln zł. W skali całego roku obrotowego znaczne zwiększenie wydatków operacyjnych zostało pokryte przepływami finansowymi, których głównym źródłem była emisja akcji serii C, z której spółka pozyskała 3,25 mln zł.

PERSPEKTYWY DALSZYCH WZROSTÓW W 2019/2020 R.

Na koniec IV kw. 2018/2019 r. spółka miała w portfelu 5 projektów o łącznej wartości 10 mln zł do realizacji na 2019/2020 r. Spóka zawarła aneks rozszerzający zakres realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w firmie Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. na szacunkową kwotę ok. 2 mln zł oraz podpisała umowę z Zakładami Górniczo-Hutniczymi "Bolesław" SA z siedzibą w Bukownie, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja projektu dotyczącego instalacji odzysku ciepła odpadowego oraz instalacji do przekazania i zagospodarowania ciepła. Wartość umowy to ponad 3,36 mln zł, a przewidywany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 21 stycznia 2020 r.

STRATEGIA ROZWOJU Z POTENCJAŁEM ZYSKÓW ZA GRANICĄ, DIAGSYS DO KOMERCJALIZACJI

Celem strategicznym spółki jest rozwój w obszarze audytów efektywności energetycznej w Polsce, dywersyfikacja portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO i usługi diagnostyki napędów oraz rozwój eksportu wraz ze stabilnym wzrostem jego udziału w strukturze przychodów spółki. W marcu br. spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji i pozyskała 3,26 mln zł. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO (2 mln zł), utworzenie i rozwój spółki w Niemczech (0,75 mln zł) oraz komercjalizację projektu DiagSys – przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych (0,5 mln zł).

W kolejnym roku Zarząd planuje rozwój sprzedaży zagranicznej, głównie na rynku Europy Zachodniej, w tym w szczególności w Niemczech, gdzie w br. została utworzona spółka Willbee Energy GmbH. Spółka ma zidentyfikowane grono potencjalnych klientów, do których rozpoczęła już ofertowanie. Zarząd ma nadzieję na realizację pierwszych projektów już na początku nowego roku obrotowego. Spółka zamierza wykorzystać istniejącą szeroką bazę klientów, firm o kapitale zagranicznym do rozszerzenia działalności audytowej poza granice Polski. Rozwój zagraniczny może pozwolić na uzyskanie wyższej marży na projekcie. Celem strategicznym jest dynamiczny wzrost przychodów z eksportu w strukturze sprzedaży.

W II poł. 2020 r. spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys i jego komercjalizację wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie. Na koniec czerwca 2019 r. Zarząd szacuje zaawansowanie projektu na ok. 60%. Projekt B+R, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.


Kontakt dla mediów:

Zofia Jakubiak,

Reputation Managers sp. z o.o.

Tel.: 509 618 899

E-mail:[email protected]


Dodatkowe informacje o DB Energy

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku[1]. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. Spółka po trzech kwartałach br. osiągnęła 8,4 mln zł przychodów, tj. wzrost o ponad 85% rdr. EBITDA kształtuje się na poziomie 1,04 mln zł, co daje rentowność na poziomie 12,5%. Zysk netto osiągnął wartość 0,65 mln zł, tj. blisko 8% marży. W marcu br. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i zagranicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Spółka planuje komercjalizację projektu w 2020 roku wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji na stronie www.dbenergy.pl


[1] Rynek efektywności energetycznej można zdefiniować wielkością pozyskanego wsparcia w ramach świadectw efektywności energetycznej lub liczbą zrealizowanych audytów lub wolumenu energii zużywanej przez klientów spółki. W każdym z tych obszarów DB Energy jest liderem na rynku polskim obsługując około 40% wolumenu przyznawanych świadectw, przygotowując ponad 1000 audytów efektywności energetycznej na około 3500 złożonych w Urzędzie Regulacji Energetyki, obsługując w zakresie efektywności energetycznej wolumen około 15 TWh zużycia energii.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Energetyka BRAK ZDJĘCIA
2019-08-19 | 15:00

Elektrycy nowej generacji

Jakie narzędzia ułatwią pracę nowoczesnym specjalistom? Zaplanowanie instalacji nowoczesnego oświetlenia, podłączenie skomplikowanych urządzeń elektronicznych czy chociażby sprawne i szybkie działanie awaryjne, to czynności,
Energetyka Paliwa alternatywne przeciwko zmianom klimatycznym
2019-08-13 | 11:37

Paliwa alternatywne przeciwko zmianom klimatycznym

Spalanie tradycyjnej benzyny, która napędza m.in. samochody osobowe i ciężarowe, przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jest jedną z głównych
Energetyka Podwyżki cen prądu napędzają sprzedaż ledowych opraw oświetleniowych
2019-08-10 | 01:00

Podwyżki cen prądu napędzają sprzedaż ledowych opraw oświetleniowych

Na terenie całego kraju, jak szacuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska[1], znajduje się ponad 3,3 mln opraw oświetleniowych. Zużywają one 1500 GWh energii. Niestety, większość z nich to

Kalendarium

Patronaty Newserii

MSPO - Targi Obronne Zbrojeniowe 2019 - Kielce
XXIX Forum Ekonomiczne - Krynica

Infrastruktura

Polska będzie mogła kupować tańszy gaz od różnych producentów. Wkrótce spodziewane jest pozwolenie na budowę i wybór wykonawcy podmorskiego odcinka Baltic Pipe

Budowa Baltic Pipe oznacza niższe ceny i większe bezpieczeństwo dostaw – mówi Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. Jak podkreśla, niedługo projekt powinien uzyskać pozwolenia na budowę, a na przełomie tego i przyszłego roku będą uruchamiane kolejne przetargi na dostawy dla tej inwestycji. Błękitny surowiec ze złóż na Morzu Północnym ma popłynąć do Polski w październiku 2022 roku i pozwoli uniezależnić się od dostaw z Rosji, skąd pochodzi obecnie ok. 90 proc. importowanego gazu.

Problemy społeczne

Psychiatria w reformie. Resort zdrowia chce odbudować kadry i poprawić opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży

Psychiatria – przez lata zaniedbywana – jest na etapie głębokiej reformy, ale ten proces nie potrwa miesiąc czy nawet rok – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak ocenił, wprowadzony w ubiegłym roku pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego działa dobrze i zostanie rozszerzony. Niedługo ruszy też kompleksowa reforma psychiatrii dzieci i młodzieży, wśród których zaburzenia psychiczne są coraz częstszym problemem. Celem jest to, żeby opieka psychiatryczna była łatwiej dostępna, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjentów i nie wiązała się z długimi pobytami na oddziałach psychiatrycznych.

IFA 2019 Berlin

Konsument

Coraz więcej Polaków przygotowuje przetwory. Robią to głównie kobiety, ale panowie specjalizują się w nalewkach

Nawet 75 proc. Polaków deklaruje, że robi przetwory na zimę. W spiżarniach będą królować ogórki kiszone, dżemy i konfitury, soki, a także nalewki – wynika z Barometru Providenta. Choć przetwory to domena przede wszystkim osób starszych, to także i młodzi coraz częściej kultywują tradycję. Weki to gwarancja smaku i naturalnych składników, a część osób przygotowuje przetwory ze względu na oszczędności.

Złote Spinacze 2019

Finanse

Prawidłowe oszacowanie wartości czynszu to duży problem przy transakcjach najmu. Pomocne są internetowe porównywarki

Na polskim rynku co roku dochodzi do nawet 1 mln transakcji najmu. Określenie wartości czynszu najmu stanowi częsty problem zarówno dla właścicieli mieszkań, jak i potencjalnych lokatorów. Wynajmującym i najemcom przychodzi z pomocą technologia – internetowe porównywarki agregują dane z portali ogłoszeniowych i na tej podstawie tworzą automatyczną kalkulację ceny. Zdarza się jednak, że nie biorą pod uwagę indywidualnych atutów danej nieruchomości, jak np. widok z okna, na co właściciele mieszkań powinni zwracać uwagę.