Komunikaty PR

Stabilna pozycja Grupy Enea w zmiennym otoczeniu rynkowym – podsumowanie wyników

2018-11-26  |  11:30
Biuro prasowe

Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, przy przychodach wynoszących ponad 9,3 mld zł i była zgodna z planem w ujęciu r/r. W okresie styczeń-wrzesień Grupa odnotowała wzrost wyników operacyjnych w całym łańcuchu wartości: od produkcji węgla, przez wytwarzanie energii elektrycznej, wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Wydatki na inwestycje przekroczyły 1 450 mln zł.

  • Wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami w wymagającym otoczeniu rynkowym / Stabilna pozycja Grupy na zmiennym rynku energii I-III kw. 2018 r.
  • Grupa wypracowała lepsze wskaźniki operacyjne w całym łańcuchu wartości
  • Niezmiennie stabilna sytuacja w obszarze dystrybucji


Po trzech kwartałach 2018 r. EBITDA Grupy Enea wzrosła o 1,3% i wyniosła prawie 2 mld zł, przy jednoczesnym wzroście o 12,2% r/r przychodów ze sprzedaży netto, które wynosiły 9 384 mln zł. Grupa wypracowała 620 mln zł zysku netto.

Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Wzrost o 9,3% r/r to głównie efekt wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji. Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania. Wyniósł on 663,5 mln zł i wzrósł o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. W ciągu trzech kwartałów Grupa Enea wytworzyła o 31% więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki, czyli przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kwartału 2017 r. oraz oddanie do użytku bloku 11 w Elektrowni Kozienice w grudniu 2017 r., przy jednoczesnym wpływie okresowo zmniejszonej dyspozycyjności bloków energetycznych ze względu na ich przeglądy cykliczne i modernizacje, w tym związane z dostosowaniem aktywów do konkluzji BAT. W obszarze obrotu EBITDA ukształtowała się na poziomie 38 mln zł. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązku zielonego) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym. Wynik finansowy w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 400 mln zł.

Od stycznia do września 2018 r. zwiększył się wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 1,8 TWh, czyli o 13% r/r. Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 435 mln zł, tj. o ponad 14% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 4 703 TJ (wzrost o 8,7% r/r).

Grupa wytworzyła 19,9 TWh energii elektrycznej, czyli o 31% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 18,5 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 7,9% r/r, produkcja w tym zakresie po III kwartale wyniosła 1 450 GWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14,9 TWh, a więc zwiększyła się o 4,3% r/r. W trzech kwartałach Grupa przeznaczyła na inwestycje 1 454,8 mln zł, w tym 78 mln zł  inwestycje związane z ochroną środowiska. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,7.

Po trzech kwartałach 2018 r. przychody netto LW Bogdanka wyniosły 1 335,6 mln zł, czyli wzrosły o 2,2% r/r.

W okresie trzech kwartałów 2018 r. Bogdanka wykonała 28,6 km wyrobisk, wobec 30,7 km w całym 2017 r. (wzrost o 27% r/r). Oznacza to, że w tym roku spółka osiągnie historyczny rekord długości wydrążonych chodników, a ta inwestycja w przyszły wzrost wydobycia częściowo obciąża bieżące wyniki finansowe. Wyniki finansowe za III kwartał oraz dziewięć miesięcy roku bez uwzględniania tego czynnika kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych.

Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała większa wartość amortyzacji, będąca efektem odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego z 2015 r.

W III kwartale 2018 r. produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% r/r. Z kolei na przestrzeni dziewięciu miesięcy produkcja wzrosła o 1,6%, do 6,8 mln ton.

Sprzedaż węgla handlowego w LW Bogdanka wzrosła w ostatnim kwartale o 20,2%, do 2,4 mln ton, a po trzech kwartałach zwiększyła się o 1,3%, sięgając 6,8 mln ton.

Po trzech kwartałach 2018 r. udział Bogdanki w rynku węgla energetycznego wyniósł 19%, a w dostawach węgla do energetyki 25,4%. Ponad 81% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA PO III KWARTALE 2018 R.

Mirosław Kowalik, prezes Enei:

– W minionych trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe i poprawiła rezultaty w zakresie działalności operacyjnej. Wypracowaliśmy blisko 2 mld zł EBITDA przy przychodach wynoszących ponad 9,3 mld zł. To więcej niż w tym samym okresie 2017 r. oraz w latach ubiegłych. Konsekwentnie wzmacniamy potencjał finansowo-operacyjny Grupy do realizacji nowych inwestycji w oparciu o nowoczesne technologie. Fakt, iż jesteśmy grupą zintegrowaną pionowo z łańcuchem wartości: od wydobycia węgla, po sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego, pozwala nam elastycznie reagować na zmienną sytuację rynkową i regulacyjną.

Za nami pierwsza aukcja mocy, na której zakontraktowaliśmy prawie 3,7 tys. MW, w tym blok 11 w Elektrowni Kozienice na okres 15 lat. Dzięki osiąganym – zgodnie z założeniami – wynikom finansowym i dostępności finansowania konsekwentnie realizujemy nasz program inwestycyjny w poszczególnych obszarach działalności. W trzech kwartałach 2018 r. przeznaczyliśmy na inwestycje w naszej Grupie 1 454,8 mln zł. Wzrosły nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska, które w analizowanym okresie wyniosły 78 mln zł. Rozwijamy się odpowiedzialnie, by umacniać i zwiększać siłę polskiej gospodarki – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei

Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych:

Nasze wyniki finansowe są na oczekiwanym poziomie, a EBITDA zgodna z planowanymi wynikami rok do roku. Niezmiennie stabilna jest sytuacja w obszarze dystrybucji, w którym obserwujemy konsekwentny wzrost ilości sprzedawanych usług dystrybucyjnych oraz przyrost liczby nowych odbiorców. Obecne działania Grupy Enea koncentrują się na zwiększaniu efektywności działań w odpowiedzi na dynamiczną sytuację rynkową w obszarach wytwarzania i obrotu. Spodziewamy się, że przepływy Grupy w przyszłych latach powinny zostać wsparte w wyniku wdrożenia rynku mocy

i uzyskanych, w ramach wygranych aukcji, kontraktów na dostawę mocy. Najbardziej istotne z punktu widzenia obszaru wytwarzania jest uzyskanie 15-letniego kontraktu na dostawy mocy pochodzącej z uruchomionego w grudniu 2017 r. bloku 11. Jego parametry pozwalają na produkcję energii elektrycznej przy stosunkowo niskich kosztach zmiennych, jeśli porównać je do produkcji z jednostek wyżej emisyjnych i mniej sprawnych. Z perspektywy przepływów Grupy duże znaczenie ma również kontrakt 5-letni dla jednostek zmodernizowanych. Naszą dobrą kondycję finansową potwierdzają zewnętrzne, międzynarodowe instytucje ratingowe. Agencja Fitch potwierdziła dla Enei długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” ze stabilną perspektywą. Enea oraz Bogdanka zostały zaklasyfikowane do indeksu FTSE Russellpowiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych:

Branża energetyczna pozostaje pod wpływem zmiennej sytuacji rynkowej w zakresie kosztów uprawnień do emisji CO2 i kolorowych certyfikatów. Pochodną zmian cen uprawnień do emisji CO2 jest wzrost cen energii, co z kolei istotnie przekłada się na wyniki obszaru obrotu w całej branży. W Grupie Enea w obszarze obrotu systematycznie pracujemy nad zwiększaniem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. Nasz wolumen sprzedaży po trzech kwartałach tego roku wzrósł o 13% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Dzięki ciągle rozwijanej ofercie produktowej pozyskiwani są nowi Klienci. Równolegle niezmiennie pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami w obsłudze Klienta, m.in. finalizujemy przygotowania projektu funkcjonalnego dla eBOK 2.0. Działamy z myślą „o i dla” Klientów – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

Prawie 40% naszego budżetu inwestycyjnego to nakłady na inwestycje realizowane w obszarze dystrybucji, rosną wydatki Grupy na projekty związane z ochroną środowiska. W lipcu Enea Operator zakończyła dwie istotne dla bezpieczeństwa energetycznego północno-zachodniej Polski inwestycje. W Szczecinie otwarto kompleksowo zmodernizowany Główny Punkt Zasilania (GPZ) Zdroje. Zakończono przebudowę kolejnej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Leszno Gronowo – Śrem w Wielkopolsce. Ten odcinek linii był jednocześnie ostatnim etapem przebudowy ponad 110 km ciągu liniowego z Leszna do Wrześni. W obszarze wytwarzania trwają prace nad dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. W Enei Połaniec, w której wróciliśmy do realizacji projektu Feniks dla bloku 5, rozpoczęły się już prefabrykacje elementów turbiny. W tym roku rozwijamy również autorski projekt współpracy ze szkołami branżowymi i technicznymi. Przez trzy kwartały Grupa Enea objęła swym patronatem sześć placówek edukacyjnych z terenu działania swoich spółek. Chcemy, by do końca roku w tym gronie znalazło się w sumie czternaście szkół – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka:

Wśród pozytywnych czynników w trzecim kwartale warto wskazać wysoki poziom produkcji i sprzedaży węgla przy wyższej cenie rok do roku. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost kosztów, związanych z ogólną sytuacją w kraju – dotyczy to głównie kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Eliminując z działalności operacyjnej koszty związane z mniej korzystną geologią oraz rekordowo szeroko zakrojonymi robotami chodnikowymi, należy podkreślić, iż wyniki na poziomie EBITDA są zbliżone do ubiegłorocznych. Podtrzymujemy całoroczny plan wydobycia na poziomie co najmniej 9 mln ton – powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:
6,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
391 mln ton potencjału 3 obszarów koncesyjnych
122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
Ponad 16,1 tys. Pracowników
2,6 mln Klientów

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Goodyear rzuca wyzwanie Marcinowi Prokopowi Biuro prasowe
2019-04-23 | 22:00

Goodyear rzuca wyzwanie Marcinowi Prokopowi

Marcina Prokopa trudno zmieścić w utartym schemacie. I nie chodzi tylko o duży wzrost. Od lat z powodzeniem próbuje swoich sił w wielu obszarach – na
FLYO Boards reprezentantem Polski w Wielkim Finale PowerUp! podczas Impact’19
2019-04-17 | 11:00

FLYO Boards reprezentantem Polski w Wielkim Finale PowerUp! podczas Impact’19

FLYO Boards reprezentantem Polski w Wielkim Finale konkursu PowerUp! podczas Impact’19   To właśnie w FLYO Boards jury polskiego finału konkursu PowerUp! 2019
Opera przedstawia Reborn 3: pierwszą przeglądarkę na komputery gotową na Web 3.0
2019-04-09 | 09:00

Opera przedstawia Reborn 3: pierwszą przeglądarkę na komputery gotową na Web 3.0

Opera przedstawia Reborn 3: pierwszą przeglądarkę na komputery gotową na Web 3.0 - Internet jutra. Najnowsza przeglądarka Opera na Maca, Windowsa i Linuxa ma wbudowany portfel

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Partner sekcji zdrowie

Firma

Na rynku pracy są już cztery różne pokolenia. To ogromne wyzwanie dla pracodawców

Obecnie na polskim rynku pracy są cztery pokolenia: najstarsi baby boomersi, pokolenie X, pokolenie Y oraz najmłodsze – pokolenie Z. Każde z nich ma odmienne oczekiwania i podejście do pracy. Charakterystyka poszczególnych pokoleń to dla firm narzędzie, które umożliwia im wprowadzanie odpowiednich instrumentów i konstruowanie skutecznych systemów motywacyjnych. Budowanie zaangażowania i lojalności wśród pracowników – zwłaszcza w generacji Z – to obecnie największe wyzwanie dla pracodawców.

Infrastruktura

Nowe prawo budowlane ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycji. Urzędnicy będą sojusznikami inwestorów

Prostsze i szybsze procedury, większa pewność wydawanych decyzji oraz większe bezpieczeństwo pożarowe – to najważniejsze założenia nowego prawa budowlanego proponowanego przez resort inwestycji i rozwoju. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Do wniosku inwestor będzie musiał składać znacznie mniej dokumentów projektowych niż do tej pory. Pojawią się też terminy, w jakich urzędy muszą wydać określone zgody i decyzje, oraz sankcje za ich przekroczenie. Chcemy, żeby inwestor wiedział, że ma w urzędnikach sojuszników – podkreśla Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

 

Zdrowie

Polacy najbardziej boją się chorób układu sercowo-naczyniowego. 8 na 10 stara się przed nimi zabezpieczyć

80 proc. Polaków obawia się najbardziej schorzeń układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu czy miażdżycy, a 60 proc. – nowotworów – wynika z raportu Pharmeny pt. „Kondycja zdrowotna Polaków”. Większość badanych wie, jak można przeciwdziałać tym chorobom, ale z wdrażaniem tego w życie idzie już znacznie gorzej. Eksperci podkreślają, że ważny jest ruch i odpowiednie odżywianie. Produkty z diety japońskiej – uważanej za jedną z najzdrowszych na świecie – cieszą się znikomą popularnością, chociaż to one są źródłem cennej cząsteczki 1-MNA, wspierającej układ sercowo-naczyniowy.

Prawo

S. Kluza: jest coraz więcej obszarów, w których państwo powinno być aktywne. Potrzebne wsparcie przy aktywizacji zawodowej młodych

Trend ingerencji państwa w  gospodarkę jest w Polsce coraz wyraźniejszy, ale wciąż jesteśmy bardziej liberalni niż np. Niemcy. Z badań CBOS wynika, że w Polsce ponad połowa osób opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce, przede wszystkim w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Poprzez program 500+ państwo wspiera redystrybucję, a zwolnienie z podatku osób przed 26 rokiem życia motywuje do wcześniejszej aktywności zawodowej – ocenia Stanisław Kluza, były minister finansów.