Przegląd mediów

7
maj
kwiecień 2021

Zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli

2021-04-15  |  11:15
Przegląd mediów

Budowle oraz ich części opodatkowane są podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że podatnicy chcący wywiązać się z ustawowych obowiązków muszą ustalić datę obowiązku podatkowego, przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, prawidłową stawkę oraz wyliczyć podatek i zapłacić podatek w odpowiednim terminie. W praktyce najbardziej problematyczne jest ustalenie przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania, czyli tego, za co i na jakiej podstawie należy płacić podatek. Często zdarza się, że przedsiębiorcy zwyczajnie zapominają o opodatkowaniu określonych budowli, ponieważ jest to bardzo szeroka kategoria, obejmująca różnorodne obiekty.

Definicja budowli

Ustawodawca w określeniu znaczenia pojęcia budowli oraz ich części odwołał się do przepisów prawa budowlanego. Budowlą jest zatem obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury oraz urządzenie budowlane umożliwiające korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawa Prawo budowlane (art. 3 pkt 3) zawiera przykładowy katalog budowli. Są to w szczególności takie obiekty, jak: sieci uzbrojenia terenu, składowiska odpadów, pomniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, fundamenty pod maszyny i urządzenia, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.

Zatem co do zasady pojęcie budowli jest rozłączne względem pojęcia budynku, niemniej problematyczne staje się, gdy budowla jest umieszczona wewnątrz bryły budynku. W praktyce orzeczniczej dostrzec można trzy kierunki orzecznicze w takich sprawach. Pierwszy zakłada brak opodatkowania budowli znajdujących się wewnątrz budynku, z uwagi na ich przynależność do budynku, a przez to unikanie podwójnego opodatkowania tych samych składników majątku (przykład: wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 64/19, dotyczący sieci wodno-kanalizacyjnej). Drugi pogląd zakłada, że budowle są niezależne od budynków, także jeżeli znajdują się wewnątrz budynku. W takiej sytuacji konieczna jest analiza, czy budowla stanowi odrębny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane. Jeżeli tak jest, opodatkowaniu podlega zarówno budynek, jak i znajdująca się w nim budowla (przykład: wyrok WSA w Olsztynie z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 472/18). Ostatni pogląd jest pewnego rodzaju hybrydą i zakłada, że budowla znajdująca się w budynku podlega opodatkowaniu, niemniej powierzchnia, którą zajmuje, nie wchodzi do podstawy opodatkowania budynku (pogląd wyrażony w wyroku WSA w Olsztynie z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 383/18).

Podstawa opodatkowania

Po ustaleniu przedmiotu opodatkowania nadchodzi czas na ustalenie podstawy opodatkowania, czyli wartości, od której będzie kalkulowany podatek. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania w przypadku budowli oraz ich części stanowi ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego wartość będąca podstawą do obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku, podstawę opodatkowania stanowi wartość będąca podstawą amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli wartość stanowiąca podstawę amortyzacji w danym roku. Z kolei, jeżeli budowla została już całkowicie zamortyzowana, to podstawę jej opodatkowania stanowi wartość przyjęta na potrzeby amortyzacji na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu. Przykładowo więc, jeżeli ostatni rok amortyzacji to 2019, a podstawa amortyzacji w tym roku wyniosła 10 tys. zł, to podstawa opodatkowania budowli w następujących po 2019 r. latach będzie wynosiła 10 tys. zł.

Należy zaznaczyć, że sądy administracyjne opowiadały się po stronie podatników, zawsze gdy organy podatkowe próbowały kwestionować przyjętą wartość na potrzeby amortyzacji i nakazywały podatnikom opodatkowanie według wartości rynkowej budowli. Sądy stoją na stanowisku, że z obowiązujących przepisów wynika, iż podatnik ma prawo przyjąć za podstawę opodatkowania wartość przyjmowaną na potrzeby kalkulacji amortyzacji, także w sytuacji, jeżeli wartość ta jest znacząco inna niż wartość rynkowa (przykład: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 658/19).

Jeżeli właściciel przejął budowlę znajdującą się w leasingu operacyjnym, czyli gdy korzystający dokonywał odpisów amortyzacyjnych, wówczas jako podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem umowy leasingu, niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej, a powiększoną o dokonane ulepszenia.

W sytuacji, gdy od budowli nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, podstawa opodatkowania określana jest przez podatnika w wartości rynkowej. W sytuacji, gdy wartość podana przez podatnika byłaby nierynkowa, organ podatkowy może powołać biegłego i przy jego pomocy ustalić prawidłową podstawę. Ponadto, jeżeli różnica w stosunku do opinii biegłego wynosi co najmniej 33%, koszty sporządzenia opinii biegłego ponosi podatnik.

Brak dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez podatnika może być związany z faktem, że odpisów tych dokonuje inny podmiot. W takim przypadku w ocenie sądów administracyjnych zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli należy ustalić wartość rynkową budowli. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku NSA z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 729/18.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.

Informacje z dnia: 15 kwietnia

Medium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Niemal połowa firm hazardowych na rynku online działa nielegalnie. Głównym powodem są wysokie podatki i restrykcyjne przepisy [DEPESZA]

– Restrykcyjne zapisy polskiej ustawy o grach hazardowych zwiększają atrakcyjność oferty nielegalnych operatorów – podkreśla Katarzyna Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie. Z raportu EY wynika, że w Polsce średnia efektywna stawka opodatkowania w latach 2010–2019 wynosiła ok. 33 proc. przychodów, a w ubiegłym roku było to blisko 40 proc. To zniechęca operatorów zagranicznych do wchodzenia oficjalnie na polski rynek i starania się o krajową licencję. Część z nich decyduje się na działalność w szarej strefie, która stanowi niemal połowę rynku hazardu online. 

Finanse

Praca zdalna znacząco zwiększyła sprzedaż sprzętu komputerowego. Firmy najczęściej wybierały nowe laptopy

Po ponad roku od wybuchu pandemii COVID-19 blisko jedna trzecia Polaków nadal pracuje zdalnie. Koronawirus wymusił jednak nie tylko przeniesienie pracowników do domu, lecz także konieczność wyposażenia ich w sprzęt i narzędzia do pracy w cyfrowym środowisku. Jak wynika z badania NielsenIQ przeprowadzonego na zlecenie Dell Technologies Polska, co druga firma współpracująca z producentem musiała kupić w tym okresie dodatkowy sprzęt. Prawie 9 na 10 przedsiębiorstw podczas ostatnich zakupów postawiło na nowe laptopy, a sprzedaż tych urządzeń rok do roku wzrosła o 70 proc. W nadchodzących miesiącach ten trend się utrzyma, polskie firmy zamierzają się skupić na dalszym upowszechnianiu pracy zdalnej i migracji swoich pracowników z komputerów stacjonarnych na laptopy.

Regionalne - Śląskie

Gminy górnicze także chcą rozmów z rządem o transformacji Śląska. Jedną z głównych kwestii jest zagospodarowanie terenów po kopalniach

Przedstawiciele gmin górniczych oraz branży okołogórniczej chcą w rozmowach prowadzonych z rządem zwrócić uwagę na takie kwestie jak zagospodarowanie terenów pogórniczych, wsparcie dla samorządów, które utracą część dochodów podatkowych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przebranżawianie firm z sektora górniczego. – Trzeba stworzyć tym przedsiębiorstwom warunki prawne i finansowe do zmiany profilu i uruchomienia działalności w sektorze np. czystej energii, który będzie wspierany finansowo przez Unię Europejską – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jak podkreśla, transformacja górnictwa będzie ogromnym przedsięwzięciem dla całego regionu i nie można przy tym zapominać o kwestiach społecznych.

Farmacja

„Superbiałko” laktoferyna ma właściwości przeciwwirusowe. Jest szczególnie ważne dla kobiet w ciąży

Regulowanie aktywności układu odpornościowego, działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze oraz przeciwpasożytnicze, wsparcie metabolizmu żelaza czy też działanie prebiotyczne, sprzyjające rozwojowi właściwej flory jelitowej – to tylko część długiej listy funkcji, jaką spełnia w organizmie laktoferyna. Z przeprowadzonych dotychczasowych badań in vitro wynika, że ma ona działanie przeciwwirusowe względem SARS-CoV, czyli koronawirusa podobnego do SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Lekarze podkreślają, że laktoferyna i jej suplementacja jest szczególnie ważna dla kobiet w ciąży, ponieważ zmniejsza ryzyko anemii i porodu przedwczesnego, przez co wpływa na prawidłowy przebieg ciąży i rozwój dziecka.