Przegląd mediów

Zdarzenia po dniu bilansowym

2020-05-08  |  11:56
Przegląd mediów

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W tym roku, z uwagi na pandemię COVID-19, czas ten został wydłużony odpowiednio o 2 miesiące dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF oraz o 3 miesiące dla pozostałych podmiotów, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, dla których termin ten wydłużono aż do 31 lipca 2020 roku.

Czasu na sporządzenie bilansu jest więc więcej, jednak jak co roku, należy zadać sobie pytanie czy po dniu bilansowym, a jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych, zaistniały zdarzenia, które istotnie wpływają na dane finansowe widniejące w sprawozdaniu.

JAK ROZPATRYWAĆ ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM?

Zdarzenia po dniu bilansowym to korzystne i niekorzystne zdarzenia, następujące po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem jego zatwierdzenia.

Podkreślić należy, że w tym artykule rozpatrujemy wyłącznie sytuację, w której zdarzenie wpływające na sprawozdanie finansowe miało miejsce pomiędzy datą bilansu, a dniem jego zatwierdzenia przez uprawniony organ. Wpływ zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy, o których jednostka otrzymała informacje po dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. W zależności od ich istotności i charakteru, wykazuje się je jako operacje bieżącego okresu lub jako korektę błędu.

RODZAJE ZDARZEŃ PO DNIU BILANSOWYM

Ze względu na wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na sprawozdanie finansowe, można je podzielić na takie, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy oraz takie, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Przykładami pierwszego typu zdarzeń są: korekty przychodów, określenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przed dniem bilansowym aktywów, rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie, wykrycie błędów czy stwierdzenie, że przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów są niższe od wartości, w jakiej wykazano je w bilansie. Tego typu zdarzenia zawsze powinny zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym, jeśli zaistniały przed jego zatwierdzeniem i jednostka uznaje je za istotne. Nawet, jeśli sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone, to należy je odpowiednio skorygować. Zdarzenia z tej kategorii mają wpływ na pierwotnie zaksięgowane i wycenione składniki majątkowe, zmieniając ich ostateczną wartość.

Do zdarzeń drugiego typu zalicza się m.in.: połączenie jednostki z inną jednostką, ogłoszenie rozpoczęcia restrukturyzacji, spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez podmiot, zniszczenie istotnych aktywów przez klęskę żywiołową, zaciągnięcie istotnych zobowiązań, sprzedaż istotnych aktywów, czy zadeklarowanie wypłaty dywidendy. W wypadku takich zdarzeń, pod warunkiem, że są one istotne dla użytkowników sprawozdań finansowych, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnia się informacje na ich temat. Należy wówczas wskazać rodzaj zdarzenia oraz szacunkową kwotę jego skutków finansowych, jeśli jest to możliwe do określenia. Innymi słowy, zdarzenia tego typu posiadają tak duże znaczenie, że ich pominięcie w notach do sprawozdań finansowych, wpływałoby negatywnie na zdolność użytkowników sprawozdania finansowego do dokonania prawidłowej oceny i podejmowania właściwych decyzji.

PANDEMIA JAKO ZDARZENIE PO DNIU BILANSOWYM

Przykładem zdarzenia, które wskazuje na stan zaistniały po dniu bilansowym jest również kryzys społeczno-gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa. Pandemia rozpoczęła się po dniu bilansowym, przypadającym na 31 grudnia 2019 roku, ale przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych i istotnie wpływa na działalność jednostek.

Co do zasady, należałoby więc dokonać odpowiednich ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, przygotowanego na 31 grudnia 2019 roku, pod warunkiem, że kryzys ten nie powoduje zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy. Dla większości jednostek stanem tym, na 31 grudnia 2019 roku, było założenie kontynuacji działalności gospodarczej w przyszłości.

Stąd ujawnienie informacji o epidemii w dodatkowych informacjach i objaśnieniach może okazać się niewystarczające, ponieważ w wypadku zdarzenia takiego jak kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię, zarząd jest zobligowany do analizy zasadności założenia kontynuacji działalności jednostki, przynajmniej w perspektywie roku od dnia bilansowego. W wielu przypadkach wystąpi niepewność co do możliwości kontynuacji działalności, którą należy obszernie opisać w notach do sprawozdania, a przede wszystkim udowodnić dlaczego, mimo kryzysu, zarząd ocenia, że założenie kontynuacji działalności jest zasadne.

Jeżeli kryzys powoduje, że jednostka nie będzie w stanie kontynuować działalności gospodarczej, należy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, zmienić sprawozdanie finansowe, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach. Ustawa przewiduje, że wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

 

Beata Ławecka

Biegły rewident, Senior Manager

Dział usług ksiegowych Mazars w Polsce

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.

Informacje z dnia: 8 maja

Medium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Biogen

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży

Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na tej podstronie.

Konsument

Na Śląsku stawiają na innowacje społeczne i zielone technologie. Duże inwestycje klimatyczne czekają wszystkie polskie miasta

W najbliższych kilkunastu latach polskie miasta czekają duże inwestycje związane z potrzebą dostosowywania do europejskiej polityki klimatycznej i z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Środki potrzebne są przede wszystkim na nowe technologie, poprawiające jakość życia w długoletniej perspektywie. Sytuację skomplikowała jednak pandemia, w wyniku której samorządy tracą miliony złotych m.in. przez koszty walki z wirusem i mniejsze wpływy z podatków. W trudnych czasach potrzebne jest innowacyjne podejście do zarządzania, zwłaszcza w miastach, których gospodarka opiera się na kopalniach. W ramach projektu Rybnik360 śląskie miasto do 2035 roku chce zastąpić wygaszane stopniowo górnictwo, opierając się m.in. na zielonych technologiach i odnawialnych źródłach energii.

 

Finanse

Tarcza branżowa trafi pod obrady Senatu. Możliwe rozszerzenie listy sektorów uprawnionych do pomocy

Zgodnie z zapowiedziami rządu od 28 listopada ponownie zaczną działać sklepy i usługi w galeriach handlowych, choć w bardziej rygorystycznym reżimie sanitarnym. Na większe luzowanie obostrzeń na razie nie pozwala wciąż wysoka liczba zakażeń i zgonów. Firmy z określonych branż, które pozostają zamknięte, będą mogły liczyć na pomoc z tarczy branżowej, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Problem w tym, że lista PKD jest niewystarczająca i z tym najczęściej przedsiębiorcy zgłaszają się dziś do Rzecznika MŚP. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że na etapie prac Senatu wsparcie to może zostać rozszerzone na innych beneficjentów.

Farmacja

Pacjenci z ciężkimi chorobami jelit muszą przerywać terapię po 1-2 latach ze względów administracyjnych. Lekarze apelują o zmiany

Na nieswoiste zapalenia jelit choruje około 50 tys. Polaków, głównie młodych osób przed 35. rokiem życia. Pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby potrzebują terapii biologicznej, która w Polsce jest dostępna w ramach programów lekowych. Te ze względów administracyjnych są jednak ograniczone czasowo do 1–2 lat. Po tym okresie pacjenci nie mogą już kontynuować leczenia, a do programu lekowego mogą zostać włączeni ponownie dopiero, kiedy nastąpi nawrót choroby i ciężkie nasilenie jej objawów. Lekarze apelują o zmianę tych kryteriów. – Przerywanie terapii, które może doprowadzić do utraty jej skuteczności, powinno być uznane za błąd. To ryzykowne dla pacjentów – podkreśla prof. Jarosław Reguła, krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii.

 
 

Problemy społeczne

Pandemia zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Klienci częściej szukają ochrony na wypadek nagłego zachorowania i pobytu w szpitalu

W ostatnich miesiącach widać większe zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Po wiosennym spowolnieniu spowodowanym lockdownem w III kwartale wzrósł popyt na ubezpieczenia, mimo wakacji, które zazwyczaj są spokojniejszym okresem w sprzedaży. W Unilinku od stycznia do września dynamika sprzedaży wzrosła o 120 proc. r/r, a w samym wrześniu – o 136 proc. To nie tylko efekt wzrostu świadomości ubezpieczeniowej, ale też przesunięcia w czasie decyzji o zakupie polisy.