Komunikaty PR

Nowe technologie i rynek pracy zdeterminują zmiany outsourcingu w Polsce

2017-11-14  |  18:00
Biuro prasowe
Do pobrania summary ( 0.36 MB )

Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2017 roku przychody na poziomie 1 667 mln zł. Oznacza to wzrost o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 33,9 mln zł, jest niższy o 3,3%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego, po dziewięciu miesiącach osiągnął poziom 9,9 mln zł.

Obszary działalności biznesowej Grupy Impel odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Po trzech kwartałach 2017 r. przychody w obszarze Facility Management wzrosły o 127 mln zł (11,5%) w stosunku do trzech kwartałów 2016 r. i wyniosły 1 232,4 mln zł. Digital Services & BPO osiągnął poziom przychodów w wysokości 278,6 mln zł, zwiększając je o 13 mln zł (4,9%), natomiast przychody najbardziej dynamicznie rozwijającego się obszaru Industrial Services wyniosły 156,4 mln zł i zwiększyły się o 23 mln zł (16,9%).

Grupa obecnie koncentruje się na procesie waloryzacji cen w obowiązujących umowach handlowych. Przy wzrastającej presji na podwyżkę wynagrodzeń, rosnącym popycie na pracę, oczekujemy wzrostu cen u odbiorców usług, które zabezpieczą oczekiwania płacowe pracowników. W przypadku braku zgody na wyższe ceny będziemy decydować się na zakończenie współpracy. Dążymy do zapewnienia uczciwego poziomu płac naszym pracownikom, a Klientowi prawidłowej obsługi. „Pomimo dzisiejszej sytuacji na rynku pracy: wysokiej presji na zwiększanie płac oraz spadającej podaży pracy na rynku usług prostych, chcemy zapewnić Klientowi bezpieczną obsługę, a szybko rosnące koszty pracy, częściowo ograniczyć wzrostem wydajności w kolejnych miesiącach współpracy. Jako lider w zakresie dostarczanych usług chcemy swoim Klientom proponować rozwój w oparciu o specjalistyczne rozwiązania” - podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Impel wzmacnia pozycję lidera na rynku usług outsourcingowych poprzez wdrażanie rozwiązań opartych o technologie informatyczne oraz innowacyjność, poszukiwanie najlepszych biznesowych praktyk i koncentrację na segmentach rynku, które doceniają pracę człowieka, oczekując oszczędności w oparciu o rozwój technologiczny i organizacyjny swojego dostawcy. Dzięki posiadaniu szerokiego wachlarza usług, stajemy się dla Klienta doradcą i partnerem. Pozwala to nam wspólnie budować nowe, unikatowe produkty wspierające biznes Klienta.” - mówi Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

[Zarządzanie w Grupie Impel]

Grupa od dwóch lat wdraża wewnętrzną reorganizację, której celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności reagowania na potrzeby Klienta oraz dostosowuje organizację do nowych wyzwań rynkowych. Dokonano przebudowy systemów organizacyjnych, zwiększono role specjalizacji funkcjonalnych oraz zdefiniowano na nowo Obszary Biznesowe GI. Ujednolicono terytorialne działania operacyjne i handlowe usług ochrony mienia i utrzymania czystości. We wrześniu 2017 roku została zaktualizowana Polityka Korporacyjna, dokument opisujący koncepcję zarządzania spółkami Grupy Impel. „Nowy model zarządzania ma na celu stworzenie kultury organizacyjnej, której fundamentem jest specjalizacja, równość i współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi” - podkreśla Grzegorz Dzik.

[Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi]

We wrześniu została sfinalizowana transakcja sprzedaży spółki działającej w usługach opieki nad pacjentem Optima Care Sp. z o.o. Sprzedaż Optima Care jest zgodna ze strategią Grupy w zakresie dywersyfikacji modeli dostarczania usług dla Klienta. Dziś Grupa Impel swój model biznesowy opiera o trzy filary: realizację usług przez własne zasoby, podwykonawców i partnerów biznesowych – franczyzobiorców, wykonujących swoje kontrakty w oparciu o własne know-how w zakresie technologicznym i biznesowym. Optima Care jest kolejnym partnerem objętym franczyzą Grupy Impel. Grupa będzie pełnić nadzór nad jakością świadczonej usługi dbając o wizerunek marki Impel na rynku.

[INTEGRATED FACILITY MANAGMENT - IFM]

Od dwóch lat zwiększamy liczbę obiektów obsługiwanych w formule Integrated Facility Management. Grupa obsługuje już ponad 1,5 mln m² powierzchni, takich jak obiekty logistyczne i produkcyjne, ale również centra handlowe i obiekty biurowe. Liderzy w niektórych branżach oczekują integracji usług podstawowych tj. usługi porządkowo-czystościowej, ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego, czyli zintegrowanego FM. Niemniej jednak, zabiegamy i dbamy o Klientów, którzy korzystają z pojedynczych usług, w tym cateringu, rentalu odzieży czy tych z koszyka zarządzania nieruchomościami” - podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel SA.

W ostatnim kwartale rozszerzyliśmy współpracę z siecią parków logistycznych Logicor. Pozyskaliśmy kontrakty na obsługę zakładu produkcyjnego Aero Gearbox International Poland i Hamilton Sundstrand Rzeszów. Dodatkowo, obsługujemy 5 parków logistycznych Grupy MLP. Łączna wartość rocznych przychodów z powyższych kontraktów wynosi prawie 25 mln zł.

[Nowe technologie w FM]

W obszarze ochrony coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne. Pozwala to optymalizować koszty i zwiększać efektywność procesów związanych z ochroną. „Klientom oferujemy konwersję dotychczasowych rozwiązań w kierunku zwiększenia udziału nowych technologii. Implementujemy rozwiązania oparte o innowacyjne systemy CCTV dokonywane na podstawie analizy behawioralnej i w oparciu o dane z kamer termowizyjnych. Wspólnie z Klientami wypracowujemy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie” - informuje Jakub Dzik. „W zarządzaniu zintegrowanym FM wykorzystujemy oprogramowania, aplikacje mobilne, systemy do planowania i monitorowania pracy. W trzecim kwartale pozyskaliśmy kontrakty w zakresie usług porządkowo-czystościowych i ochrony mienia m.in. w branży handlowej, szpitalnictwie, administracji publicznej i szkolnictwie” – dodaje.

DIGITAL SERVICES & BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

[Nowoczesne rozwiązania dla branży farmaceutycznej]

Spółki informatyczne Grupy Impel dostarczają Klientom produkty będące odpowiedzią m.in. na potrzeby wynikające ze zmian systemowych w różnych obszarach gospodarki. Nowe obowiązki raportowania danych wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne wymagają od Klientów zajmującymi się obrotem produktami leczniczymi dostosowania swoich systemów informatycznych do nowej sytuacji. „Opracowaliśmy nowe rozwiązania w tym zakresie - SI-ZSMOPL oraz eTransfer ZSMOPL. Oprogramowanie SI-ZSMOPL zostało z sukcesem wdrożone w dziesięciu polskich i międzynarodowych firmach, posiadających zróżnicowany charakter ruchów materiałowych oraz model dystrybucyjny. Podobnie jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe obowiązki prawne zostały szybko zdiagnozowane. Pozwoliło to na przygotowanie odpowiednich rozwiązań umożliwiających realizację wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie raportowania do systemu ZSMOPL Ministerstwa Zdrowia” - podkreśla Jakub Dzik.

INDUSTRIAL SERVICES

[Trendy na rynku]

Segment po raz kolejny wykazał się największą dynamiką wzrostu pod względem przychodu, odnotowując dwucyfrowy przyrost blisko 17%. Działania Grupy Impel w obszarze Industrial Services wpisują się w nowy trend na polskim rynku, polegający na łączeniu usług oferowanych dla branży przemysłowej. Wypracowany model współpracy umożliwia elastyczne dostosowanie do bieżących czynników rynkowych i zapewnia Klientowi dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pełnej informacji zarządczej, doradztwa w obszarze nieruchomości i inwestycji, kontroli procesów, monitoringu oraz kontroli jakości. Takie podejście pozwala znacząco ograniczać ryzyka biznesowe, a doświadczenie i potencjał firmy outsourcingowej wpływa na obniżenie kosztów Klienta.

[Skanowanie infrastruktury]

Innowacyjną usługą oferowaną w segmencie Industrial Services jest laserowe skanowanie infrastruktury. Opracowana przez spółkę Insperit Data Management sp. z o.o. usługa, wspiera proces budowy cyfrowych modeli na potrzeby planowania inwestycji, remontów, zmian wykorzystania terenu oraz budowania planów zagospodarowania przestrzennego. Wspomaga również inwentaryzację miejskiej infrastruktury sieciowej. Zebrane dane mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w różnych innych aplikacjach i procesach. 

[Nowe kontrakty z segmentu]

Wśród najważniejszych kontraktów w obszarze przemysłowym należy wymienić realizowane usługi dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej i CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o. Pozyskaliśmy również kontrakty na prace budowlane dla Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku i Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W obszarze rebrandingu do portfela obsługiwanych Klientów dołączyła również sieć stacji paliw Moya oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Wartym podkreślenia jest również wdrożenie kontraktu w segmencie lotniczym dla produktu Techniczne Utrzymanie Nieruchomości. Kluczowym Klientem został Pratt&Whitney.

Informacje o Grupie Impel

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi Klientami, Impel oferuje kompleksowe rozwiązania optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących obszarach:

  • Obsługa nieruchomości [FM] m.in.: utrzymanie czystości, ochrona osób i mienia, serwis techniczny, opieka nad pacjentem, catering, rental odzieży,

  • Obsługa procesów biznesowych i IT [DS&BPO] m.in.: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, infrastruktura informatyczna,

  • Usługi dla przemysłu [IS] m.in.: czyszczenie przemysłowe, wsparcie utrzymania ruchu, usługi remontowo-budowlane.

Grupa Impel obsługuje 6,5 tys. Klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 60 tys. osób. W filozofię działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz Fundację ProCuro. Ponadto Grupa Impel wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu wsparła budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - „Przylądek Nadziei” dla Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2018-01-25 | 13:30

HAWE Telekom bliżej układu z wierzycielami?

Spółka HAWE Telekom (podmiot zależny notowanego na GPW MEDIATELA) złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Test Prywatnego Wierzyciela, wymagany przez prawo w procesie restrukturyzacyjnym.
Giełda Bit Evil zarządzana przez Marię Belkę ogłasza emisję akcji
2017-12-07 | 14:25

Bit Evil zarządzana przez Marię Belkę ogłasza emisję akcji

Bit Evil, innowacyjna spółka technologiczna, która specjalizuje się w marketingu internetowym nie zwalnia tempa rozwoju. Po niezwykle udanym debiucie na rynku NewConnect w lipcu
Giełda Długi spółek z GPW w górę. Rośnie też liczba dłużników
2017-11-29 | 10:00

Długi spółek z GPW w górę. Rośnie też liczba dłużników

Zadłużenie 62 spółek giełdowych, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów sięga niemal 29 milionów złotych. To oznacza, że w ciągu ostatnich

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Dziś w serwisie Innowacje

Programowanie w szkole podstawowej nie spełnia oczekiwań ekspertów. Mimo to polscy uczniowie należą do najlepszych na świecie w programowaniu i robotyce

W zeszłym roku programowanie weszło do podstawy programowej nauczania w klasach I–III w szkole podstawowej. Eksperci zwracają uwagę, że nie są to zajęcia praktyczne, a jedynie przygotowujące do nauki programowania w późniejszych klasach. Tymczasem według ekspertów dzieci w wieku 7 lat są już gotowe do przyswajania konkretnych języków programowania. Powstaje coraz więcej prywatnych inicjatyw w zakresie programowania i robotyki, a polscy uczniowie odnoszą już w tej dziedzinie pierwsze sukcesy. Lubelska drużyna Spice Gears zdobyła wicemistrzostwo świata na olimpiadzie robotycznej w Stanach Zjednoczonych.

Infrastruktura

Mieszkańcy małych miast z łatwiejszym dostępem do e-administracji. Poczta Polska umożliwi potwierdzenie Profilu Zaufanego we wszystkich swoich placówkach

W blisko 4,7 tys. placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju można zakładać Profil Zaufany, który pozwala załatwić większość spraw urzędowych przez internet. Usługa dotrze również do mieszkańców tych miejscowości, które są wykluczone cyfrowo i do tej pory nie miały takiej możliwości. Poczta Polska pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi założenie profilu na tablecie, w który będzie wyposażony listonosz. Spółka podkreśla też, że chce być pierwszym partnerem dla instytucji rządowych w rozwijaniu e-administracji i cyfrowych usług dla obywateli Polski. 

Patronat Newserii

Konsument

Eksperci apelują do rządu o ponowne przygotowanie przepisów o cyfrowych umowach telekomunikacyjnych. To ułatwiłoby życie milionom klientów

Zamiast uproszczenia wzorców umów telekomunikacyjnych klienci otrzymają obszerne i skomplikowane kontrakty, których nie będą w stanie zrozumieć – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i apeluje do rządu o zaniechanie prac nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego. Jego zdaniem zmniejszeniu biurokracji mogą służyć cyfrowe rozwiązania, wzorowane na najlepszych, znanych na świecie zastosowaniach

Media i PR

L. Sobolewski: Zwiększy się rola autoprezentacji spółek giełdowych. Będą tego oczekiwać inwestorzy

Polska awansuje w zestawieniach gospodarek z grupy rynków wschodzących do rozwiniętych. Dla spółek giełdowych oznacza to wyzwania związane z komunikacją, raportowaniem i autoprezentacją. Profesjonalizacja działań związanych z relacjami inwestorskimi ułatwi spółkom korzystanie z możliwości rynków globalnych. Cornerstone Communications, agencja relacji inwestorskich założona przez Ludwika Sobolewskiego, byłego prezesa GPW, chce wspierać firmy w pozyskiwaniu nowych partnerów i profesjonalizacji funkcjonowania na rynkach.

Handel

Przez podróbki producenci tracą miliardy dolarów rocznie. Możliwość dochodzenia swoich praw dają im patenty

Na świecie sprzedaż podróbek przynosi miliardy dolarów strat rocznie. Posiadanie patentów daje przedsiębiorcom możliwość dochodzenia swoich praw. W lutym funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Augustowa ujawnili blisko 40 tysięcy sztuk podrobionych perfum, odzieży, obuwia i galanterii. Rzeczy były bezprawnie oznaczone znakami towarowymi znanych marek. Takie sytuacje nie należą do rzadkości.