Komunikaty PR

Nowe technologie i rynek pracy zdeterminują zmiany outsourcingu w Polsce

2017-11-14  |  18:00
Biuro prasowe
Do pobrania summary ( 0.36 MB )

Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2017 roku przychody na poziomie 1 667 mln zł. Oznacza to wzrost o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 33,9 mln zł, jest niższy o 3,3%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego, po dziewięciu miesiącach osiągnął poziom 9,9 mln zł.

Obszary działalności biznesowej Grupy Impel odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Po trzech kwartałach 2017 r. przychody w obszarze Facility Management wzrosły o 127 mln zł (11,5%) w stosunku do trzech kwartałów 2016 r. i wyniosły 1 232,4 mln zł. Digital Services & BPO osiągnął poziom przychodów w wysokości 278,6 mln zł, zwiększając je o 13 mln zł (4,9%), natomiast przychody najbardziej dynamicznie rozwijającego się obszaru Industrial Services wyniosły 156,4 mln zł i zwiększyły się o 23 mln zł (16,9%).

Grupa obecnie koncentruje się na procesie waloryzacji cen w obowiązujących umowach handlowych. Przy wzrastającej presji na podwyżkę wynagrodzeń, rosnącym popycie na pracę, oczekujemy wzrostu cen u odbiorców usług, które zabezpieczą oczekiwania płacowe pracowników. W przypadku braku zgody na wyższe ceny będziemy decydować się na zakończenie współpracy. Dążymy do zapewnienia uczciwego poziomu płac naszym pracownikom, a Klientowi prawidłowej obsługi. „Pomimo dzisiejszej sytuacji na rynku pracy: wysokiej presji na zwiększanie płac oraz spadającej podaży pracy na rynku usług prostych, chcemy zapewnić Klientowi bezpieczną obsługę, a szybko rosnące koszty pracy, częściowo ograniczyć wzrostem wydajności w kolejnych miesiącach współpracy. Jako lider w zakresie dostarczanych usług chcemy swoim Klientom proponować rozwój w oparciu o specjalistyczne rozwiązania” - podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Impel wzmacnia pozycję lidera na rynku usług outsourcingowych poprzez wdrażanie rozwiązań opartych o technologie informatyczne oraz innowacyjność, poszukiwanie najlepszych biznesowych praktyk i koncentrację na segmentach rynku, które doceniają pracę człowieka, oczekując oszczędności w oparciu o rozwój technologiczny i organizacyjny swojego dostawcy. Dzięki posiadaniu szerokiego wachlarza usług, stajemy się dla Klienta doradcą i partnerem. Pozwala to nam wspólnie budować nowe, unikatowe produkty wspierające biznes Klienta.” - mówi Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

[Zarządzanie w Grupie Impel]

Grupa od dwóch lat wdraża wewnętrzną reorganizację, której celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności reagowania na potrzeby Klienta oraz dostosowuje organizację do nowych wyzwań rynkowych. Dokonano przebudowy systemów organizacyjnych, zwiększono role specjalizacji funkcjonalnych oraz zdefiniowano na nowo Obszary Biznesowe GI. Ujednolicono terytorialne działania operacyjne i handlowe usług ochrony mienia i utrzymania czystości. We wrześniu 2017 roku została zaktualizowana Polityka Korporacyjna, dokument opisujący koncepcję zarządzania spółkami Grupy Impel. „Nowy model zarządzania ma na celu stworzenie kultury organizacyjnej, której fundamentem jest specjalizacja, równość i współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi” - podkreśla Grzegorz Dzik.

[Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi]

We wrześniu została sfinalizowana transakcja sprzedaży spółki działającej w usługach opieki nad pacjentem Optima Care Sp. z o.o. Sprzedaż Optima Care jest zgodna ze strategią Grupy w zakresie dywersyfikacji modeli dostarczania usług dla Klienta. Dziś Grupa Impel swój model biznesowy opiera o trzy filary: realizację usług przez własne zasoby, podwykonawców i partnerów biznesowych – franczyzobiorców, wykonujących swoje kontrakty w oparciu o własne know-how w zakresie technologicznym i biznesowym. Optima Care jest kolejnym partnerem objętym franczyzą Grupy Impel. Grupa będzie pełnić nadzór nad jakością świadczonej usługi dbając o wizerunek marki Impel na rynku.

[INTEGRATED FACILITY MANAGMENT - IFM]

Od dwóch lat zwiększamy liczbę obiektów obsługiwanych w formule Integrated Facility Management. Grupa obsługuje już ponad 1,5 mln m² powierzchni, takich jak obiekty logistyczne i produkcyjne, ale również centra handlowe i obiekty biurowe. Liderzy w niektórych branżach oczekują integracji usług podstawowych tj. usługi porządkowo-czystościowej, ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego, czyli zintegrowanego FM. Niemniej jednak, zabiegamy i dbamy o Klientów, którzy korzystają z pojedynczych usług, w tym cateringu, rentalu odzieży czy tych z koszyka zarządzania nieruchomościami” - podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel SA.

W ostatnim kwartale rozszerzyliśmy współpracę z siecią parków logistycznych Logicor. Pozyskaliśmy kontrakty na obsługę zakładu produkcyjnego Aero Gearbox International Poland i Hamilton Sundstrand Rzeszów. Dodatkowo, obsługujemy 5 parków logistycznych Grupy MLP. Łączna wartość rocznych przychodów z powyższych kontraktów wynosi prawie 25 mln zł.

[Nowe technologie w FM]

W obszarze ochrony coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne. Pozwala to optymalizować koszty i zwiększać efektywność procesów związanych z ochroną. „Klientom oferujemy konwersję dotychczasowych rozwiązań w kierunku zwiększenia udziału nowych technologii. Implementujemy rozwiązania oparte o innowacyjne systemy CCTV dokonywane na podstawie analizy behawioralnej i w oparciu o dane z kamer termowizyjnych. Wspólnie z Klientami wypracowujemy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie” - informuje Jakub Dzik. „W zarządzaniu zintegrowanym FM wykorzystujemy oprogramowania, aplikacje mobilne, systemy do planowania i monitorowania pracy. W trzecim kwartale pozyskaliśmy kontrakty w zakresie usług porządkowo-czystościowych i ochrony mienia m.in. w branży handlowej, szpitalnictwie, administracji publicznej i szkolnictwie” – dodaje.

DIGITAL SERVICES & BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

[Nowoczesne rozwiązania dla branży farmaceutycznej]

Spółki informatyczne Grupy Impel dostarczają Klientom produkty będące odpowiedzią m.in. na potrzeby wynikające ze zmian systemowych w różnych obszarach gospodarki. Nowe obowiązki raportowania danych wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne wymagają od Klientów zajmującymi się obrotem produktami leczniczymi dostosowania swoich systemów informatycznych do nowej sytuacji. „Opracowaliśmy nowe rozwiązania w tym zakresie - SI-ZSMOPL oraz eTransfer ZSMOPL. Oprogramowanie SI-ZSMOPL zostało z sukcesem wdrożone w dziesięciu polskich i międzynarodowych firmach, posiadających zróżnicowany charakter ruchów materiałowych oraz model dystrybucyjny. Podobnie jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe obowiązki prawne zostały szybko zdiagnozowane. Pozwoliło to na przygotowanie odpowiednich rozwiązań umożliwiających realizację wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie raportowania do systemu ZSMOPL Ministerstwa Zdrowia” - podkreśla Jakub Dzik.

INDUSTRIAL SERVICES

[Trendy na rynku]

Segment po raz kolejny wykazał się największą dynamiką wzrostu pod względem przychodu, odnotowując dwucyfrowy przyrost blisko 17%. Działania Grupy Impel w obszarze Industrial Services wpisują się w nowy trend na polskim rynku, polegający na łączeniu usług oferowanych dla branży przemysłowej. Wypracowany model współpracy umożliwia elastyczne dostosowanie do bieżących czynników rynkowych i zapewnia Klientowi dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pełnej informacji zarządczej, doradztwa w obszarze nieruchomości i inwestycji, kontroli procesów, monitoringu oraz kontroli jakości. Takie podejście pozwala znacząco ograniczać ryzyka biznesowe, a doświadczenie i potencjał firmy outsourcingowej wpływa na obniżenie kosztów Klienta.

[Skanowanie infrastruktury]

Innowacyjną usługą oferowaną w segmencie Industrial Services jest laserowe skanowanie infrastruktury. Opracowana przez spółkę Insperit Data Management sp. z o.o. usługa, wspiera proces budowy cyfrowych modeli na potrzeby planowania inwestycji, remontów, zmian wykorzystania terenu oraz budowania planów zagospodarowania przestrzennego. Wspomaga również inwentaryzację miejskiej infrastruktury sieciowej. Zebrane dane mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w różnych innych aplikacjach i procesach. 

[Nowe kontrakty z segmentu]

Wśród najważniejszych kontraktów w obszarze przemysłowym należy wymienić realizowane usługi dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej i CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o. Pozyskaliśmy również kontrakty na prace budowlane dla Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku i Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W obszarze rebrandingu do portfela obsługiwanych Klientów dołączyła również sieć stacji paliw Moya oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Wartym podkreślenia jest również wdrożenie kontraktu w segmencie lotniczym dla produktu Techniczne Utrzymanie Nieruchomości. Kluczowym Klientem został Pratt&Whitney.

Informacje o Grupie Impel

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi Klientami, Impel oferuje kompleksowe rozwiązania optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących obszarach:

  • Obsługa nieruchomości [FM] m.in.: utrzymanie czystości, ochrona osób i mienia, serwis techniczny, opieka nad pacjentem, catering, rental odzieży,

  • Obsługa procesów biznesowych i IT [DS&BPO] m.in.: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, infrastruktura informatyczna,

  • Usługi dla przemysłu [IS] m.in.: czyszczenie przemysłowe, wsparcie utrzymania ruchu, usługi remontowo-budowlane.

Grupa Impel obsługuje 6,5 tys. Klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 60 tys. osób. W filozofię działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz Fundację ProCuro. Ponadto Grupa Impel wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu wsparła budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - „Przylądek Nadziei” dla Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2017-11-22 | 11:00

Światowe giełdy na zielono

Światowe giełdy na zielono Drugi dzień z rzędu na światowych giełdach zdecydowana przewaga koloru zielonego. Wzrosty napędzają głównie akcje spółek technologicznych. Hongkoński indeks Hang Seng po raz pierwszy od 10
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2017-10-24 | 12:00

Tydzień dla Mario Draghi

Szef Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, obiecał kilka miesięcy temu, że na posiedzeniu w październiku przedstawi plan dotyczący luzowania ilościowego QE. Inwestorzy czekali cierpliwie, i właśnie w tym tygodniu
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2017-09-26 | 11:00

Co słychać na rynku… Deklaracja wojny

Podczas przemowy w Nowym Jorku Ri Yong Ho, minister spraw zagranicznych Korei Północnej, określił ostatnie tweety prezydenta Donalda Trumpa o jego kraju jako „wyraźną deklarację wojny”, dodając, że Pyongyang ma prawo do

Kalendarium

Partner serwisu

Advertisement

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Dziś w serwisie Innowacje

Wieczna zmarzlina na Spitsbergenie może się roztopić w ciągu 10 lat. Polscy naukowcy w ciągu roku oszacują związane z nią zmiany klimatyczne

Jednym z efektów postępującego globalnego ocieplenia jest rozmarzanie wiecznej zmarzliny w rejonie Spitsbergenu. Badaniami nad tzw. permafrostem zajmują się Polacy. W ciągu roku chcą oszacować zakres zmian klimatycznych spowodowanych roztapianiem się arktycznego zlodowacenia. Chcą oszacować zmiany klimatyczne w perspektywie 100 lat. Niedawno polscy naukowcy wykonali pierwsze pomiary w warunkach letnich na Spitsbergenie. Planowane są już kolejne pomiary.

Motoryzacja

Trwa ofensywa SUV-ów na polskim rynku motoryzacyjnym. To obecnie najszybciej rosnący segment rynku

Segment SUV-ów jest jednym najszybciej rosnącym rynku motoryzacyjnym. Ten trend chce wykorzystać DS Automobiles – najmłodsza marka w portfolio Grupy PSA, do której należy również Peugeot i Citroën. W marcu rusza ze sprzedażą naszpikowanego technologią modelu DS7 Crossback – SUVa z kategorii premium, który właśnie zadebiutował na polskim rynku. 

Problemy społeczne

Nowe kompetencje na rynku pracy pozwalają podnieść wynagrodzenie nawet o 30 proc. Pracodawcy cenią umiejętności cyfrowe i gotowość do zmiany branży

Programowanie, kompetencje cyfrowe i znajomość języków obcych – to część z kompetencji, które mogą zapewnić awans w 2018 roku. Ich zdobycie wymaga kilka miesięcy pracy i w znaczący sposób przekłada się na zarobki. Osoby, które zmienią zawód lub swoją ścieżkę kariery wewnątrz zawodu, mogą liczyć na wynagrodzenie wyższe o ok. 30 proc. Nowe kompetencje u pracowników najbardziej docenia branża związana z programowaniem.

Patronat Newserii

Polityka

Polska gospodarka po nie najlepszym 2016 roku zwiększyła tempo rozwoju. Deficyt finansów publicznych mimo dobrej koniunktury niepokoi ekonomistów

PKB Polski wyraźnie przyspiesza, a budżet po wrześniu wykazał nadwyżkę. Jednak nawet członkowie rządu przyznają, że Polska nie uniknie ani w tym, ani w przyszłym roku kilkudziesięciomiliardowego deficytu. W obliczu dobrej koniunktury budżet powinien mieć nadwyżkę, a kolejne niedobory mogą osłabić długofalowe tempo wzrostu – uważa Andrzej Rzońca, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Przemysł

PZL-Świdnik inwestuje 10 proc. przychodów w badania i rozwój. W ten sposób chce budować narodową markę

Krajowe zakłady PZL-Świdnik przeznaczają na innowacje prawie 10 proc. przychodów całej grupy. Koncern ma własne centrum badawczo-rozwojowe, zatrudnia ponad 650 inżynierów i odpowiada za lokalny rynek pracy. Producent, którego maszyny wykorzystuje już m.in. brytyjska Marynarka Wojenna, bierze też udział w postępowaniu MON na śmigłowce dla polskiej armii. – Zakup maszyn przez państwo byłby silnym impulsem prorozwojowym i proeksportowym. W ten sposób możemy budować narodową markę – podkreślał Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters, w czasie Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.