Komunikaty PR

Bank Pocztowy uruchamia specjalną ofertę dla emerytów

2021-01-21  |  13:00
Biuro prasowe
Kontakt
Michał Michalski
ITBC Communication

Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
michal_michalski|itbc.pl| |michal_michalski|itbc.pl
+48 602 789 188
www.itbcgroup.pl

Bank Pocztowy wprowadził nową ofertę promocyjną - kredyt dedykowany emerytom. Kredyt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, których jedynym źródłem dochodu jest emerytura. Finansowanie jest dostępne w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, jednak prośbę o kontakt w sprawie oferty można przekazać także listonoszom. Po kredycie na EkoWydatki to kolejna nowość w ofercie Banku wprowadzona w styczniu br.

Liczba Polaków pobierających świadczenia emerytalne rośnie z roku na rok i wynosi obecnie około 7 mln osób (ostatnie dane GUS z końca 2019 r.). To właśnie dla nich Bank Pocztowy uruchomił nową ofertę finansowania – Kredyt dla seniorów. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a kwota kredytu może wynieść od 300 zł do 5000  zł. Co ważne –
w przypadku kredytu dla tej grupy klientów Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

- O kredyt można wnioskować w placówkach Banku Pocztowego, ale także w placówkach Poczty Polskiej np. w czasie płacenia za rachunki czy odbierania listu. Prośbę o kontakt
w sprawie kredytu może przyjąć także listonosz. Nasza propozycja dla seniorów to kolejna nowość, która pomoże niektórym grupom obywateli w sfinansowaniu własnych potrzeb w tych trudnych czasach. Liczymy także, że dalszy rozwój oferty pozwoli na zainteresowanie usługami Banku Pocztowego kolejnych klientów
komentuje Aleksandra Rulewska, zastępca Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych Banku Pocztowego.

Środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel. Aktualna oferta kredytu dla seniorów obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

- Placówki pocztowe to nie tylko punkty realizujące tradycyjne usługi pocztowe, oferta jest stale poszerzana o usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Poczta Polska oferuje różnorodne usługi finansowe Spółek z grupy kapitałowej, ich rozwój jest jednym z naszych celów biznesowych – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.pocztowy.pl/indywidualni/kredyt-gotowkowy/oferta-dla-emerytow/

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza Mazars 2021 Biuro prasowe
2021-03-08 | 12:30

Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza Mazars 2021

37 banków z Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy zostało poddanych ocenie w celu określenia najlepszych praktyk i trendów w zarządzaniu ryzykiem zmian klimatycznych oraz szerszych kwestii społecznych i zarządczych   Banki poczyniły postępy we wszystkich ocenianych wymiarach zrównoważonego finansowania od czasu poprzedniego badania w 2020 r.   Średni odsetek banków rozwijających odpowiedzialną ofertę produktową wynosi 82% - w porównaniu do 47% w roku ubiegłym   Mazars, międzynarodowa firma świadcząca usługi audytorskie, podatkowe oraz doradcze przeprowadza swoje coroczne badanie „Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza” na 2021 rok. Publikacja ocenia praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju 37 największych światowych banków1 mających siedziby w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.   Analiza pokazuje, że sektor bankowy jest obecnie powszechnie świadomy możliwości i zagrożeń związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju. Jednakże pełne wdrożenie praktyk mających za zadanie osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju nadal pozostaje w toku.   Globalne wnioski: banki czynią znaczące postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju   Z globalnej analizy wynika, że większość ocenianych banków:   Wspiera kulturę zrównoważonego rozwoju i przydziela odpowiedzialność za nią kierownictwu wyższego szczebla. Średnio 74% banków wdrożyło środki wspierające kulturę zrównoważonego rozwoju i dostosowało swoją strukturę zarządzania w porównaniu do 49% w zeszłym roku. Jednak uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (z ang. ESG - Environmental, Social, Governance) przy wyborze członków rady nadzorczej oraz mierzenie wyników ESG przy ustalaniu wynagrodzeń to nadal rzadkie praktyki. Zobowiązuje się do osiągnięcia celów SMART w zakresie zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze są cele związane z klimatem. Metodologie strategicznego dostosowania do Porozumienia Paryskiego są coraz szerzej stosowane: około 51% banków testuje metodykę PACTA w celu dostosowania swoich portfeli finansowych do celów Porozumienia Paryskiego. Jednak nie znalazło to jeszcze odzwierciedlenia w oficjalnych zobowiązaniach banków do neutralności klimatycznej. Posiada praktyki zarządzania ryzykiem, które są bardziej zaawansowane w zakresie ryzyka klimatycznego niż w przypadku szerszego ryzyka ESG - przy czym większość z nich buduje możliwości analizy scenariuszy klimatycznych. Trudno jest jednak zmierzyć finansowy wpływ zmian klimatu na banki ze względu na brak informacji ilościowych. Tylko 22% banków dostarcza danych ilościowych na temat istotności czynników ryzyka klimatycznego. Wdraża standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, w większości skoncentrowanych na celach klimatycznych, najczęściej stosując zalecenia programu CDP (projektu ujawniania danych o emisji gazów cieplarnianych) i Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Jeśli chodzi o wskaźniki i cele, emisje gazów cieplarnianych są najczęściej ujawniane. Kluczowym wyzwaniem w zakresie sprawozdawczości pozostają emisje gazów cieplarnianych z zakresu 3; tylko 11% banków ujawnia te kwestie w odniesieniu do swojej działalności finansowej.  Posiada bardziej rozwiniętą ofertę dla firm niż dla klientów indywidualnych, a produkty związane z klimatem i środowiskiem są bardziej rozpowszechnione niż produkty ekonomiczne i społeczne. Na przykład 78% banków opracowało ofertę obligacji ekologicznych, podczas gdy tylko 32% opracowało ekologiczne produkty dla klientów indywidualnych. Porównywanie ofert banków pozostaje wyzwaniem ze względu na brak ujednoliconych ram sprawozdawczości.   Leila Kamdem-Fotso, Partner w Mazars, mówi: - Wyraźnie widać, że banki coraz bardziej starają się uczynić swoje praktyki bardziej zrównoważonymi, co zaowocowało postępem od czasu naszego pierwszego badania. Wyniki badań są zachęcające, ale ukazują również pracę, jaka jeszcze pozostaje do wykonania. Banki muszą w pełni wdrożyć odpowiednie praktyki, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym i ujawniania informacji, jeśli chcą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest udoskonalenie metodologii i lepsze ilościowe ujęcie ponoszonych skutków związanych z klimatem w ich sprawozdawczości. Pozytywne zmiany w tej dziedzinie mogą pozwolić bankom w pełni odegrać swoją rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości światowej gospodarki.      Poprawa we wszystkich obszarach: 2021 wobec 2020   Porównując ostatnie wyniki z naszą analizą z 2020 r., banki poczyniły postępy we wszystkich analizowanych wymiarach zrównoważonego finansowania:   Średni odsetek banków oferujących odpowiedzialne produkty wynosi obecnie 82%, w porównaniu do 47% w roku ubiegłym. O połowę (51%) wzrósł odsetek banków, które promują kulturę zrównoważonego rozwoju i odpowiednio zaktualizowały swoje struktury zarządzania, w podobnym stopniu (45%) wzrósł odsetek banków, które dostosowują ujawnienia do standardów sprawozdawczości ESG.   Widoczne są wyraźne opóźnienia w takich obszarach jak uwzględnianie kryteriów ESG i klimatycznych w ramach zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (wzrost odpowiednio o 22% i 20%).   Banki francuskie i brytyjskie prowadzą w zakresie kultury, zarządzania, strategii i oferty  Banki francuskie i brytyjskie zajmują wiodącą pozycję w zakresie kultury i zarządzania, strategii i rozwoju odpowiedzialnej oferty produktowej. Banki z obu tych krajów osiągają wysokie wyniki w zakresie dostosowania ujawnianych informacji do standardów raportowania ESG oraz integrację ryzyk ESG w ramach zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele możliwości udoskonalenia wykorzystania analizy scenariuszy klimatycznych do celów zarządzania ryzykiem oraz ujawniania informacji. Bank Anglii, Bank Francji i Europejski Bank Centralny coraz bardziej koncentrują się na tych obszarach.   Banki w Ameryce Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ujawniania informacji ESG i nie tylko  Banki w Ameryce Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ładu korporacyjnego, strategii, ujawniania informacji ESG oraz odpowiedzialnej oferty produktowej. Banki te dobrze poradziły sobie z wdrożeniem ujawniania informacji ESG, przeciętnie osiągając lepsze wyniki niż banki francuskie i brytyjskie. Podobnie jak w przypadku banków francuskich i brytyjskich, nadal istnieje możliwość lepszej integracji ryzyk ESG z ich ramami zarządzania ryzykiem.    Banki w Ameryce Południowej wyróżniają się pod względem ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju  Banki w Ameryce Południowej osiągają dobre wyniki w zakresie zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Muszą one jednak pracować nad włączeniem ryzyk ESG, w tym ryzyka związanego z klimatem, do swoich ram zarządzania ryzykiem oraz nad rozwojem odpowiedzialnej oferty produktowej.   Banki regionu Azji i Pacyfiku osiągają dobre wyniki w zakresie oferty produktowej   Banki z regionu Azji i Pacyfiku osiągają szczególnie dobre wyniki w zakresie oferty odpowiedzialnych produktów. Dwie trzecie tych banków proponuje zrównoważone usługi i produkty we wszystkich swoich liniach biznesowych. Ogólne wyniki dla regionu wskazują na możliwość poprawy w zakresie strategii, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji. W Hong Kongu, Nowej Zelandii i Australii oczekuje się, że nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia odporności na zmiany klimatu i skuteczne ujawnienia informacji oraz prawdopodobnie rozwiną bardziej systematyczne podejście do zrównoważonego rozwoju.   Odpowiedzialne praktyki i raportowanie niefinansowe w bankach w Polsce - Praktyka raportowania informacji niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju przez banki w Polsce nie jest jednolita. Mamy przykłady banków, które przygotowują obszerne oddzielne raporty poświęcone tematyce odpowiedzialnego biznesu, które poddają je ocenie przez biegłych rewidentów w ramach usług atestacyjnych. Praktyka ta jest dość silna w krajach zachodniej Europy i spodziewamy się, że trend ten będzie umacniał się również w Polsce – mówi Małgorzata Pek-Kocik, Partner odpowiedzialna za usługi dla sektora instytucji finansowych. - Większość polskich banków ma jednak dużą lekcję do odrobienia w szczególności w zakresie integracji ryzyk ESG w ramach zarządzania ryzykiem oraz w zakresie precyzyjnego zdefiniowania celów SMART, zwłaszcza w obszarze przeciwdziałania ryzyku klimatycznemu. Wyniki badania przeprowadzonego przez Mazars w 2021 roku może stanowić przydatną wskazówkę dla banków w Polsce, w jakim kierunku powinny dalej rozwijać swoje raportowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju - dodaje.   
Finanse Wstrzemięźliwe kobiety, impulsywni mężczyźni, czyli jak Polacy wydają pieniądze
2021-03-08 | 08:00

Wstrzemięźliwe kobiety, impulsywni mężczyźni, czyli jak Polacy wydają pieniądze

Płeć piękna jest górą, jeśli chodzi o wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Kobiety mają ponad 2,5-krotnie mniejsze długi do spłacenia niż mężczyźni. Różnice
Finanse Inwestowanie w pandemii – jak bezpiecznie angażować swoje środki?
2021-03-05 | 16:00

Inwestowanie w pandemii – jak bezpiecznie angażować swoje środki?

Autorem komentarza jest Paulina Wojciechowska, ekspertka EVIG Alfa Venture Capital   Czas pandemii to z jednej strony okres dużej niepewności w zakresie gospodarowania środkami

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Pandemia mocniej uderzyła w kobiety. Częściej tracą pracę, dochody i bardziej obawiają się o swoją sytuację zawodową

Kobiety częściej niż mężczyźni są narażone na utratę zatrudnienia i bardziej obawiają się o swoją przyszłość na rynku pracy. Częściej dotykają je też obniżki wynagrodzeń. W czasie pandemii dla kobiet dużym problemem okazało się też łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, ponieważ to na nie w dużej mierze spadły zadania związane ze wsparciem dzieci w nauce, opieką nad dziećmi przedszkolnymi czy organizacją życia rodzinnego. Średnio co czwartej kobiecie uniemożliwiło to poświęcenie czasu na pracę zawodową – wynika z raportu PARP.

Infrastruktura

Wielu Polaków przeniosło swoją aktywność fizyczną do domów. Treningi online pomagają radzić sobie ze stresem i dolegliwościami kręgosłupa

Badanie MultiSport Index 2020 wskazało, że dla 41 proc. aktywnych fizycznie Polaków sport jest najlepszym lekiem na stres wywołany pandemią, a dla 79 proc. – metodą na lepsze samopoczucie i większą efektywność pracy. To m.in. dlatego wiele osób w związku z przedłużającym się rządowym zakazem działania siłowni i klubów fitness szuka innych możliwości ruchu, takich jak treningi online. W ostatnich miesiącach dynamicznie wzrosło zarówno zainteresowanie takimi zajęciami, jak i dostępna oferta treningowa dla ćwiczących w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Branża ocenia, że to rozwiązanie zostanie z nami również po ustaniu pandemii jako naturalne uzupełnienie aktywności realizowanych w obiektach sportowych.

Handel

Ponad 83 proc. pracowników Biedronki to kobiety. Zajmują prawie 3/4 stanowisk kierowniczych

Sytuacja zawodowa kobiet w biznesie sukcesywnie się poprawia. Po części przyczyniają się do tego same firmy i pracodawcy, którzy wprowadzają politykę równości płci i różnorodności zespołów. W Biedronce kobiety stanowią ogółem ponad 83 proc. wszystkich pracowników, zajmując przy tym prawie 74 proc. stanowisk kierowniczych. – Biedronka jest kobietą, ale potrzebujemy mężczyzn w zespołach, bo uzupełniamy się nawzajem – mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka. Kobiety na kierowniczych stanowiskach w sieci handlowej podkreślają, że największym wyzwaniem jest dla nich łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. To programy wspierające ten aspekt cieszą się w firmie dużą popularnością.

Problemy społeczne

W czasie pandemii Polacy chętniej sięgają po książki. Więcej i częściej czytają dzieci niż dorośli

Ubiegły rok dla czytelnictwa i rynku książki – po wiosennym załamaniu z powodu zamkniętych księgarń i bibliotek – okazał się jednak korzystny. Zgodnie z badaniem IMAS International co trzeci Polak zaczął częściej czytać książki, e-booki lub słuchać audiobooków. Szczególnie dobrze radzi sobie literatura dziecięca. – Dzieci czytają sporo, nawet jeśli nie ma w domu książek. Promowanie wśród nich czytania jest wdzięczną czynnością – mówi pisarz Michał Rusinek. Prowadzona przez niego Fundacja Wisławy Szymborskiej jest partnerem konkursu Literacka Podróż Hestii, który ma promować klasyczne formy w literaturze dla dzieci. Dziś większą popularnością wśród młodych czytelników cieszą się bowiem książki popularnonaukowe.