Komunikaty PR

MAXI TARCZA – nowa oferta dla klientów

2020-05-22  |  13:07
Biuro prasowe
Kontakt
Justyna Niebutkowska-Jończyk
Europ Assistance Polska

Wołoska 5
02-675 Warszawa
justyna.niebutkowska|europ-assistance.pl| |justyna.niebutkowska|europ-assistance.pl
+ 48 (22) 205 50 04
www.europ-assistance.pl/

Polska Grupa Brokerska i Europ Assistance Polska przygotowały dla swoich obecnych i nowych klientów ofertę z szerokim zakresem usług pomocy w wielu nieprzewidzianych, a niezmiernie dla każdego człowieka istotnych sytuacjach życiowych. Polisa chroni również na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Maxi Tarcza – to kompleksowa ochrona, która zapewnia bezpieczeństwo w wielu sytuacjach życia codziennego. W ramach polisy ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc w domu, pomoc medyczną, ubezpieczenie NNW, funeral assistance (wsparcie w przypadku pogrzebu), drugą opinię medyczną, pomoc w sytuacji nieautoryzowanych transakcji internetowych, wsparcie w ochronie tożsamości oraz zapewnia pomoc na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Gdy awaria w domu

W ramach assistance domowego, ubezpieczeni, w sytuacji awarii, kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, mogą skorzystać z interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza). Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast, koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Natomiast, jeżeli awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD, ubezpieczony jest beneficjentem procesu organizacji i pokrycia kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy tego sprzętu. Ponadto, w zakresie pakietu pomocy domowej, dostępne jest zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli wskutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do wskazanego miejsca albo hotelu na terytorium RP.

Gdy zdrowie szwankuje

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, ubezpieczony może liczyć na organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza, wizyty pielęgniarki, dostawy podstawowych artykułów spożywczych, czy transportu medycznego. Ponadto, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji, zapewnione są takie świadczenia jak: pomoc domowa po hospitalizacji, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, opieka nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami), pomoc psychologa, rehabilitacja, refundacja leków po hospitalizacji, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Co istotne,  jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 14 dni, Centrum Alarmowe pokrywa lub refunduje koszty podstawowych rachunków (gaz, prąd, internet, czynsz). Dodatkowo, na życzenie ubezpieczonego, otrzymuje on nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnych, w tym infolinii medycznej, serwisu informacyjnego dla rodziców, czy telefonicznej konsultacji lekarskiej.

Maxi Tarcza to także dostęp do drugiej opinii medycznej, która stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia, potwierdzenia postawionej diagnozy i zaproponowanego planu leczenia. W ramach pakietu klienci mogą liczyć na drugą opinię lekarza krajowego lub zagranicznego, na tele lub wideo konsultację albo na wizytę specjalisty z ośrodka referencyjnego, a także telekonsultację medyczną ogólną, czy transport medyczny.

Oferta Polskiej Grupy Brokerskiej przewiduje również ochronę ubezpieczonego, który
w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. W takiej sytuacji zagwarantowana jest wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa. Dodatkowo, pakiet zapewnia organizację i refundacje kosztów wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda), a także dostęp do nielimitowanej infolinii medycznej. Ponadto, w ramach pakietu znajdują się świadczenia, które będą pomocne na wypadek konieczności zorganizowania pogrzebu ubezpieczonego.

W razie utraty dokumentów lub nieautoryzowanych płatności

Maxi Tarcza to także wsparcie w sytuacji utraty dokumentów w następstwie kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju. Centrum Alarmowe pomoże w zastrzeganiu wszystkich posiadanych kart płatniczych i kredytowych, zgłoszeniu faktu zagubienia, w uzyskaniu dokumentów zastępczych za granicą, organizacji i pokryciu kosztów biletu powrotnego do kraju, czy też zrefunduje koszty poniesione na wyrobienie duplikatu dokumentów.

Ubezpieczenie zapewni również pomoc w przypadku nieautoryzowanych transakcji internetowych. Klienci mają zagwarantowany zwrot utraconych środków, nawet do 1000 zł.  

 

Ochrona przeciwko COVID-19

Teraz – w dobie istniejącego stanu pandemii – w ramach ochrony ubezpieczeniowej klienci znajdą tak poszukiwaną pomoc w przypadku zachorowania wywołanego COVID-19. Polisa gwarantuje wsparcie na każdym etapie zachorowania od pomocy profilaktycznej, pomocy w czasie kwarantanny, pobytu w szpitalu, po opiekę po hospitalizacji. Klienci mogą skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej, telekonsultacji psychologicznej, zdalnego wsparcia IT, zakupów z dostawą do domu, transportu medycznego, opieki nad osobami starszymi czy dziećmi. W sytuacji, gdy ubezpieczony trafi do szpitala, polisa zapewnia również wsparcie finansowe w postaci dziennej wypłaty świadczenia lub jednorazowej wypłata świadczenia w sytuacji, gdy ubezpieczony trafił na OIOM.

Jest mi niezmiernie miło, iż dzięki partnerskiej współpracy w tak krótkim czasie udało nam się rozszerzyć dotychczasowe ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych o ochronę przeciwko COVID - 19. Wymagało to od nas wielu intensywnych przemyśleń, analiz potrzeb i rozmów ze specjalistami, a także szybkich i owocnych negocjacji. Dzięki temu, wprowadziliśmy wiele zmian rozszerzających zakres ochrony, a także tworzących istotne udogodnienia dla naszych obecnych i nowych klientów – powiedział Mariusz Goetze – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ubezpieczenia Minimalne sumy gwarancyjne w OC lekarza to dziś zdecydowanie za mało Biuro prasowe
2020-06-05 | 08:30

Minimalne sumy gwarancyjne w OC lekarza to dziś zdecydowanie za mało

Komentarz Pawła Strzelca, radcy prawnego, eksperta w dziedzinie prawa medycznego Obowiązujący w kraju stan epidemii pogłębił problemy systemu opieki zdrowotnej. Wzrosły nie tylko ryzyka sanitarne, ale również zagrożenia  prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza. Nasuwa się pytanie czy stan epidemii zdejmuje z lekarza odpowiedzialność za skutki ewentualnych błędów? Nie, żadne przepisy nie zdejmują z lekarza odpowiedzialności. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że stan epidemii i związane z nim problemy w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych pogłębiają ryzyko popełnienia błędu, którego skutkiem może być odpowiedzialność materialna lekarza. To lekarz, a nie kierownictwo placówki, jest na pierwszej „linii frontu”. To lekarz - przedstawiciel samodzielnego zawodu medycznego - ponosi główną odpowiedzialność za cały proces diagnostyczno-terapeutyczny. Niestety może się okazać, że dzisiejsi bohaterowie niosący pomoc pacjentom, po ustaniu epidemii będą obciążani skutkami błędów organizacyjnych sytemu ochrony zdrowia. Polisa OC pozwala lekarzowi pokryć skutki finansowe takich sytuacji. Jednak czy standardowe OC jest wystarczające? Wydaje się, że obecnie wiele argumentów przemawia za tym, że minimalne sumy gwarancyjne to dziś jednak zdecydowanie za mało. Oto kilka z nich: Sumy gwarancyjne od lat się nie zmieniają… Skuteczną ochronę ubezpieczeniową w zawodzie lekarza powinien cechować nie tylko możliwie szeroki zakres, ale także odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne. Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci aby pokryć szkody wyrządzone przez ubezpieczonego. Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu obowiązkowym OC lekarskich praktyk zawodowych od 2011 roku utrzymywane są na niezmienionym poziomie i wynoszą odpowiednio:  75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia. Dla porównania polisa obowiązkowego ubezpieczenia samochodu osobowego - tu sumy gwarancyjne wynoszą: w przypadku szkód na osobie -  5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, zaś  w przypadku szkód w mieniu –1 050 000 euro. Obrazuje to przepaść w zakresie ochrony ubezpieczeniowej medyków wykonujących skomplikowane procedury medyczne, których skutkiem może być uszczerbek na życiu i zdrowiu człowieka oraz kierowcy, który w następstwie spowodowania wypadku ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe. W świetle tych danych można nawet argumentować, że lekarz chroniony jest gorzej w miejscu pracy niż za kierownicą samochodu. 2. …a tymczasem liczba i wysokość roszczeń wciąż rośnie Od kilkunastu lat systematycznie rośnie liczba roszczeń kierowanych przez pacjentów wobec podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne. Wzrastają również sumy roszczeń pacjentów. Wyraźnie widoczny jest też wzrost wysokości należności zasądzanych prawomocnymi wyrokami na rzecz pacjentów. Jeszcze kilkanaście lat temu kwoty odszkodowań i zadośćuczynień w związku z poważnymi uszczerbkami na zdrowiu pacjentów sięgały kilkudziesięciu tysięcy złotych. W chwili obecnej pojawia się coraz więcej orzeczeń, w których zasądzane na rzecz pacjentów kwoty to nawet kilkaset tysięcy złotych, a w przypadku najpoważniejszych szkód, nierzadko znacznie powyżej miliona złotych. Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowany pacjent ma również prawo do ubiegania się o rentę, która jest wypłacana co miesiąc i może być w przyszłości zwiększona jeśli potrzeby poszkodowanego pacjenta wzrosną. W praktyce zasądzane dziś renty rozpoczynają się sumą kilkuset złotych miesięcznie, zaś przy poważnych szkodach sięgają kwot kilku tysięcy złotych miesięcznie. Równie istotne jest to, że wielu wypadkach renta będzie wypłacana przez długi okres niepełnosprawności pacjenta (miesiące, lata), czasami do końca jego życia. Nawet jeżeli minimalna suma gwarancyjna wystarczy na pokrycie odszkodowania i zadośćuczynienia, to z pewnością ulegnie wyczerpaniu po dłuższym okresie wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela z tytułu przyznanej pacjentowi renty. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej obowiązek regulowania comiesięcznych należności będzie spoczywał na sprawcy szkody - placówce medycznej lub osobie wykonującej zawód medyczny. 3. Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania na wyciągnięcie ręki Na przestrzeni ostatnich lat na rynku pojawiła się ogromna liczba profesjonalnych podmiotów reprezentujących pacjentów w sporach ze środowiskiem medycznym. Tzw. kancelarie odszkodowawcze, nie mając obowiązku przestrzegania restrykcyjnych reguł dotyczących  reklamowania swej działalności wiążących tradycyjne kancelarie, prowadzą ekspansywną politykę marketingową. Hasła „Miałeś wypadek lub jesteś ofiarą błędu medycznego - zadzwoń”  wypełniają uliczne banery oraz przestrzeń Internetu. Coraz częściej obserwowany jest marketing bezpośredni – przedstawiciele takich podmiotów docierają do pacjentów „uświadamiając” im zasadność roszczeń, o których potencjalni poszkodowani nie zawsze mieli pojęcie. Nasilenie tego typy praktyk może znacząco nadwątlić minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu działalności leczniczej. 4. Na roszczenia pacjentów dopiero przyjdzie czas Pacjent ma stosunkowo długi czas na wystąpienie z roszczeniem związanym z błędem medycznym. Roszczenia pacjenta przedawniają się dopiero z upływem 3 lat od momentu, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i osobie za nią odpowiedzialnej. W przypadku pacjentów małoletnich przedawnienie roszczeń nie może nastąpić wcześniej niż 2 lata od uzyskania pełnoletniości. Szczególnie w czasie epidemii należy liczyć się z tym, że roszczenia pacjentów pojawią się w czasie dosyć odległym od momentu udzielenia świadczenia medycznego. Kluczową sprawą dla skuteczności ochrony ubezpieczeniowej jest więc nie moment wystąpienia przez pacjenta z roszczeniem, ale właśnie czas, w którym świadczenie było udzielone. Lekarz skorzysta z ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli posiadał polisę OC w momencie udzielania świadczenia, z którego skutkami pacjent wiąże swoje żądania finansowe. Obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń wynikających ze szkód na życiu i zdrowiu powodują, że często od interwencji medycznej do wystąpienia przez pacjenta na ścieżkę prawną mijają lata. Średni czas od momentu udzielenia świadczenia zdrowotnego, do zgłoszenia roszczenia, to około 2,5 roku. W przytłaczającej liczbie przypadków okres rozpoznawania spraw o błędy medyczne przez sądy we wszystkich instancjach to kolejne kilka lat (zdarzają się procesy trwające ponad dekadę). Przy założeniu, że lekarz miał w 2020 r. wykupioną polisę ubezpieczeniową z minimalną sumą gwarancyjną oraz uwzględniając  rosnące sumy zasądzanych należności, istnieje wysokie ryzyko, że polisa nie pokryje całości zasądzonego za kilka lat odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Brakująca kwota obciąży budżet podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub lekarza. Ponownie więc warto zadać pytanie, czy obecnie obowiązujące kwoty sum gwarancyjnych są wystarczające dla zapewnienia medykom właściwej ochrony ubezpieczeniowej nie tylko obecnie, ale przede wszystkim w przyszłości gdy pojawią się roszczenia ich dzisiejszych pacjentów? 5. Odsetki ustawowe znacznie uszczuplają sumy gwarancyjne Szukając odpowiedzi na to pytanie warto mieć na uwadze wskazany powyżej długi czas rozpoznawania spraw o błędy medyczne, który niesie ze sobą kolejne ryzyko finansowe – czyli wysokie odsetki naliczane od momentu wystąpienia przez pacjenta z roszczeniem. Nie należą do rzadkości sytuacje w których odsetki te zbliżają się do kwoty zasądzonych na rzecz pacjenta należności głównych (odszkodowania czy zadośćuczynienia), a bywa również, że należności te przewyższają. Minimalna suma gwarancyjna w takim przypadku może okazać się niewystarczająca. 6. Rosnące koszty opieki i leków zwiększają sumy odszkodowań pomniejszając sumy gwarancyjne Jednym z najistotniejszych składników odszkodowania należnego pacjentowi poszkodowanemu w następstwie interwencji medycznych jest koszt leczenia, na który składają się m.in. wydatki na leki, sprzęt medyczny, opłaty za rehabilitację, etc. Systematycznie rosnące ceny produktów leczniczych, wyrobów medycznych i usług rehabilitacyjnych, są przekładane na wypłacane pacjentom odszkodowania, a to z kolei wpływa na pomniejszenie sum gwarancyjnych. Co istotne, orzecznictwo sądów w ostatnich latach dopuszcza też doliczanie do żądań sum odszkodowań także koszty komercyjnej opieki medycznej, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres leczenia  w systemie refundacji lub dostęp do nich jest znacząco utrudniony. Jeszcze kilka lat temu tak nie było, ponieważ pacjenci poszkodowani błędami medycznymi ich skutki starali się usuwać w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Ubiegając się o odszkodowanie nie mogli doliczać kosztów leczenia w publicznych placówkach do żądanych sum odszkodowań, ponieważ wydatków w tym zakresie faktycznie nie ponosili. Jakie OC zatem kupić? W świetle powyższych argumentów warto mieć na uwadze fakt, że podstawowa, wymagana przepisami prawa, suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC działalności leczniczej może zostać przez nas podwyższona. Możemy poprosić o polisę OC z wyższą sumą gwarancyjną. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty zawodowego ubezpieczenia OC, które można w znacznym stopniu dostosować do potrzeb ubezpieczonego. Przykładem może być tu chociażby pakiet INTER Lekarz, który w zależności od wariantu oferuje sumy gwarancyjne nawet blisko 5-krotnie wyższe niż wymagana, tj. 350.000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczyciel rozszerza ochronę także o inne ryzyka częste w zawodzie lekarza. Są to zarówno zakłucia i zakażenia, problemy prawne, niezdolność do pracy w przypadku osób zatrudnionych na kontrakcie i wiele innych. Warto, rozważając najlepsze dla nas opcje ubezpieczeniowe, wykazać się przezornością i wziąć pod uwagę przytoczone wyżej argumenty. Skutki dzisiejszego braku przezorności mogą być dotkliwie odczuwalne po latach.
Ubezpieczenia Wiener digitalizuje ubezpieczenia korporacyjne
2020-05-28 | 10:48

Wiener digitalizuje ubezpieczenia korporacyjne

Pośrednicy Wiener otrzymali dostęp do Portalu Ubezpieczeń Korporacyjnych. Tym samym agenci zyskali intuicyjne narzędzie do sprzedaży ubezpieczeń dla klientów
Ubezpieczenia Nowa odsłona INTER Medyk Life - ubezpieczenia na życie dla zawodów medycznych
2020-05-26 | 15:00

Nowa odsłona INTER Medyk Life - ubezpieczenia na życie dla zawodów medycznych

Obowiązujący w Polsce stan epidemii postawił przed pracownikami służby zdrowia nowe wyzwania i zagrożenia związane z wykonywaniem ich zawodu. Według danych Głównego Urzędu

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Finanse

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce stopniowo się poprawia. Mimo to medycy i szpitale apelują o utrzymanie dotychczasowego wsparcia

Od wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 minęły trzy miesiące. Ponad 2,1 tys. osób wciąż jest hospitalizowanych. Mimo że sytuacja powoli się stabilizuje, zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, do dezynfekcji oraz środki czystości wciąż jest ogromne, znacznie większe niż jeszcze w styczniu czy lutym. Dlatego też szpitale i medycy apelują do darczyńców o utrzymanie dotychczasowego wsparcia, bez którego trudno im będzie walczyć z pandemią. Chodzi nie tylko o pomoc materialną, lecz również o pokazanie pracownikom medycznym, jak ważna jest ich praca.

Firma

Coraz więcej pracowników wraca z pracy zdalnej do biur. Pandemia zmieni model pracy i rynek najmu powierzchni biurowej

Po tygodniach pracy zdalnej biura przygotowują się na powrót pracowników. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w biurze, czyli m.in. odpowiedniego dystansu i dezynfekcji miejsc wspólnych. Zarządców biur może też wspomóc technologia, np. aplikacje, które pozwalają na bezdotykowe otwieranie drzwi czy sprawdzające liczbę osób w danym pomieszczeniu. Wraz z powrotem pracowników do biur wraca też zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowej. – Dzisiaj jest dobra okazja, żeby podpisywać kontrakty ze względu na lepsze warunki niż jeszcze kilka miesięcy temu – ocenia Sebastian Świstak z Cavatina Holding.

 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Konsument

W sobotę teatry wznawiają działalność. Spektakle będą grane tylko dla połowy widowni

Od 6 czerwca teatry – podobnie jak kina, opery i filharmonie – mogą wznowić działalność w nowym reżimie sanitarnym. Spektakle przy udziale publiczności będą mogły odbywać się tylko przy maksymalnie połowie zajętych miejsc na widowni. Widzowie będą też zobowiązani do noszenia maseczek i podawania swoich danych osobowych. Część teatrów liczy się z tym, że widzowie nie będą szturmować spektakli ze względu na obawę przed zakażeniem. Obecny sezon spisują na straty, skupiając się na zintensyfikowaniu prób i z nadzieją na pełne otwarcie sezonu we wrześniu. Większość podkreśla też, że pandemia oraz związane z nią obostrzenia i wydatki powoduje spustoszenie w budżetach instytucji teatralnych.

Problemy społeczne

Polacy podczas pandemii docenili więzy rodzinne i kontakt z ludźmi. Brakowało im przestrzeni i dostępu do rozrywki

Pandemia i przymusowa izolacja sprawiły, że bardziej doceniamy wartość rodzinnych i przyjacielskich więzów – wynika z Barometru Providenta. Po zniesieniu obostrzeń większość z nas chce wrócić do dawnych przyzwyczajeń. Blisko połowa osób deklaruje, że w ciągu trzech najbliższych miesięcy zamierza spotykać się ze znajomymi częściej i regularniej. Inni już planują wakacyjne wyjazdy i zaległe badania lekarskie.