Komunikaty PR

Branża budowlana podsumowuje miniony rok

2021-06-14  |  13:00
Biuro prasowe
Kontakt
Agnieszka Nowakowska
Festcom

ul. Admiralska
00-910 Warszawa
agnieszka.nowakowska|festcom.pl| |agnieszka.nowakowska|festcom.pl
660777909
www.festcom.pl
Do pobrania Info_Pras ( 0.16 MB )

Polski przemysł betonu towarowego w roku 2020 wyprodukował 26 mln m3 betonu, zużywając do tego blisko 50 mln ton kruszywa i około 8 mln ton cementu (z 18,7 mln ton wyprodukowanych przez polskie cementownie). Taka ilość mieszanki betonowej na place budów dostarczyła flota 3150 specjalistycznych betonomieszarek, które rocznie pokonywały ponad 165 mln km.
Dla sprawnego wytworzenia i dystrybucji tak ogromnej ilości betonu sektor zatrudnia ok. 20 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pandemia i nowe uwarunkowania prawne postawiły sektor w centralnym punkcie obserwacji przez wszystkich uczestników rynku – producentów, inwestorów i finalnych użytkowników „mieszkaniówki” oraz realizacji infrastrukturalnych.

Produkcja betonu z wpływem na wszystkie sektory

Beton jest najczęściej stosowanym materiałem wytworzonym przez człowieka. Jego produkcja przekłada się bezpośrednio na każdą gałąź działalności gospodarczej oraz ma ważne znaczenie społeczne. Okres pandemiczny sprawił, że interesariusze z niecierpliwością wypatrywali podsumowań ekonomicznych i branżowych z poprzednich kwartałów. A te – wbrew początkowo pesymistycznym prognozom – wydają się być synonimem słowa stabilizacja.

Rok 2020 przyniósł mniejszy niż zakładała większość prognoz spadek PKB dla Polski [opracowanie własne na podst. danych GUS, SPECTIS i PMR]. Wynik na poziomie -2,8 proc. PKB oznaczał jedną z najmniejszych recesji w Europie. Prognozy na 2021 rok to z kolei wzrost PKB w wysokości 3,5÷5 proc. Głównym motorem tego wzrostu ma być, według badań ośrodków zajmujących się monitorowaniem sytuacji rynkowej, odroczona konsumpcja. Przewidywania dotyczące inflacji są na takim samym poziomie jak
w roku 2020 czyli w okolicach 3,4 proc. Jak wskazują eksperci SPBT, rosnące ceny żywności, paliw oraz energii, które będą także miały istotny wpływ na koszty pracy i koszty surowców wykorzystywanych do produkcji betonu oraz na jego transport na budowy. Nie precyzują jednak czy zjawiska te będą miały wpływ na wzrost cen mieszanki betonowej w roku bieżącym, gdyż nie tylko one mają tutaj znaczenie cenotwórcze.

25 mln m3 stabilizacji sektora

– Sama produkcja budowlano-montażowa w całej Polsce odzwierciedli oczywiście w 2021 roku konsekwencje opóźnionej reakcji na zmiany koniunktury gospodarczej – skomentował Michał Grys, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W związku z tym, na rok 2021 prognoza zakłada nieznaczną korektę in minus [0,3 proc.]. Przewidujemy jednak,
że po ujemnej dynamice w pierwszych miesiącach roku, druga jego połowa przyniesie wzrost produkcji. To dobre rokowanie, pozwoli firmom na długofalowe planowanie inwestycji
 – dodał Michał Grys.

Jak podkreśla ekspert SPBT, pomimo sytuacji pandemicznej, rynek betonu towarowego „zachowuje się” stosunkowo stabilnie, od 4 lat utrzymując poziom produkcji ok. 25 mln m3.

Mniej realizacji biurowych, ale „mieszkaniówka” bez strat

Zdaniem ekspertów, segment budownictwa mieszkaniowego wykazuje znaczącą stabilizację, utrzymując się na poziomie 75 mld zł [minimalny wzrost o 0,1 proc.]. Dane z pierwszych miesięcy 2021 roku wskazują na wysoką aktywność zarówno wśród deweloperów jak również pomimo niekiedy 10 proc. wzrostu cen wśród nabywców mieszkań. Prawdopodobnie ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach. W budownictwie niemieszkaniowym notuje się z kolei wzrosty w obszarze budowy magazynów i parków handlowych. Zauważalne jest jeszcze jednak post-pandemiczne ograniczenie budowy biurowców i hoteli. Łącznie – w sektorze kubaturowego budownictwa niemieszkaniowego prognozuje się spadek o 2,1 proc. względem roku 2020. Jak wskazuje SPBT, budownictwo infrastrukturalne będzie bardzo mocno osadzone w obszarze inwestycji sektora publicznego. Główną dźwignią wzrostu tego segmentu będą drogowe i kolejowe programy rządowe wspierane środkami
z budżetu UE.

Standardy jakości dla obu stron transakcji

Eksperci wskazują na kluczowe ich zdaniem obecnie kwestie związane z zapewnieniem jakości i trwałości betonu. O tym od lat mówi branża. Wymieniane są dwa hasła, na których koncentrował się sektor w minionych miesiącach: „wyrób budowlany” i reakcja alkalia-kruszywo. Oba zagadnienia, mimo iż odległe od siebie mają kolosalny wpływ na jakość produktu finalnego, oraz na jego proces produkcyjny – w kontekście technologii, logistyki i kosztów.

– Od 1 stycznia 2021 roku producenci betonu, który zyskał formalny status wyrobu budowlanego, mają obowiązek przestrzegania szczegółowo określonych standardów w zakresie: składu produkowanego tworzywa, kontroli sprzętu produkcyjnego, systematycznych badań mieszanek betonowych i dojrzałych betonów, a także oznaczania samych produktów – powiedział Łukasz Żyła, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. – Wcześniej bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której standardy jakości i parametry produktów były traktowane z dużą swobodą interpretacji przez mniej świadomych producentów – dodał Łukasz Żyła.

Beton jako wyrób budowlany – co to oznacza dla odbiorcy?

Obecnie wytwórnie betonu zobowiązane są do wdrożenia i prowadzenia Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji a przede wszystkim poddania go obowiązkowej certyfikacji przez jednostki do tego upoważnione. Co to oznacza dla finalnego odbiorcy ? Czy oznakowanie wyrobów znakiem budowlanym i przekazywana wraz z dostawą Deklaracja Właściwości Użytkowych będzie miała znaczenie dla realizowanej przez niego inwestycji czy też będzie kolejnym „dokumentem” do zarchiwizowania ? Zacznijmy od tego, że producenci betonu towarowego są zobowiązani do przeprowadzania procesu systematycznej oceny stałości właściwości użytkowych dla swoich wyrobów, co zapewnia odbiorcy powtarzalność parametrów betonu we wszystkich zamawianych dostawach. Przede wszystkim, pewność ta dotyczy składu kupowanego betonu oraz jego parametrów użytkowych, a w konsekwencji – gwarancję określonej trwałości budowli.

Co jeszcze wprowadza obecna zmiana przepisów? Istotny z punktu widzenia poprawności funkcjonowania i egzekwowania wymagań nadzór nad rynkiem betonu towarowego sprawowany przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Poddanie rynku takiemu nadzorowi spowoduje ograniczenie „szarej strefy” nie tylko pod względem fiskalnym ale również ograniczy ryzyko dostarczania na budowy przez „szarą strefę” betonu o nieustalonych i wątpliwych parametrach. Dla odbiorcy, szczególnie indywidualnego inwestora oznaczać to będzie pewność co do jakości zakupionego betonu oraz zdefiniowaną ewentualną ścieżkę reklamacyjną.

Czy, wprowadzenie nowych przepisów znajdzie odzwierciedlenie w tabeli kosztów produkcji,
a co za tym idzie – w portfelu finalnego odbiorcy? Jak przyjmuje to branża? – Firmy z naszego sektora dostrzegają, pozytywne konsekwencje, które przyniosą wprowadzone uwarunkowania prawne. Producenci rozumieją, że koszty, jakie będą ponosić już teraz, są inwestycją w jakość – której pozytywne skutki zobaczą przyszłe pokolenia. To one najmocniej odczują rezultaty budowania z betonu o najwyższym standardzie jakości – powiedział Łukasz Żyła.

Alkalia – kruszywo, czyli o dostępności piasków do produkcji

Drugi z kluczowych dla branży tematów dotyczy dostępności kruszyw o odpowiednich parametrach
w świetle obecnych regulacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Unikanie korozji wewnętrznej betonu polega w znacznej mierze na jej zapobieganiu. Jednym z jej typów jest tzw. reaktywność alkaliczna kruszyw. Wymogi, jakie planowała wprowadzić GDDKiA, w pierwotnej formie bardzo mocno ograniczały dostępność lokalnego piasku, który mógł być użyty do produkcji betonu.

Wymagania i metodyka badań reaktywności alkalia – krzemionka w wytycznych GDDKiA zostały oparte na procedurach i normach amerykańskich (ASTM). Ich wdrożenie spowodowało, że nieznaczny procent piasków mógłby być dopuszczony do produkcji betonów dla drogownictwa - mimo, że dane złoże użytkowane było od lat a badania reaktywności alkalicznej wg „starych” polskich norm, klasyfikowały
te kruszywa jako niereaktywne oraz na przestrzeni lat jakość wytworzonego z niego betonu była zgodna z wymogami wszystkich kolejnych funkcjonujących w Polsce norm i standardów. W konsekwencji branża stanęła przed perspektywą transportu piasku do wytwórni na duże odległości, co znacząco
nie tylko zwiększyłoby koszty ale również negatywnie wpływało na środowisko [zużycie paliwa, emisja spalin] i bezpieczeństwo. Zauważalne stało się również ryzyko opóźnień w realizacji kontraktów,
a w dłuższej perspektywie – rezygnacja z kolejnych postępowań przetargowych w obawie przed utratą rentowności kontraktu.

Wypracowane rozwiązanie jest rezultatem aktywnych konsultacji i rozmów pomiędzy przedstawicielami sektora budowlanego – w tym SPBT, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Producentów Kruszyw czy też Stowarzyszenia Producentów Cementu, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA uwzględniło potrzeby producentów betonu

– Konsekwencją rozmów jest wstępne przyjęcie przez GDDKiA rozwiązań, które pozwolą utrzymać bardzo dobrą jakość produktu, nie stwarzając zagrożenia dla opóźnień w realizacji kontraktów infrastrukturalnych. Przede wszystkim, uwzględniono dotychczasowe 30-letnie doświadczenia z realizacji obiektów drogowo-mostowych. Poszerzona została, względem pierwotnego projektu, gama dopuszczonych piasków (kategorie R0 i R1) z jednoczesnym stosowaniem cementów niskoalkalicznych w okresie przejściowym. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić podwójną gwarancję na czas wykonania pełnych badań i stworzenie katalogu piasków w kategorii reaktywności R0. – to kwestia kluczowa – powiedział Daniel Grzegorski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. – Istotnym ustaleniem jest także uznanie przez GDDKiA zapisów dotyczących reaktywności kruszywa
w dokumentach wystawianych przez producenta kruszywa jako podmiotu wprowadzającego wyrób
na rynek Nasze stowarzyszenie zrzesza 90 proc. firm z polskiego rynku, które realizują projekty infrastrukturalne. Czujemy satysfakcję z tak wypracowanych rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie jak najwyższych standardów jakości a co za tym idzie pozwolą na wybudowanie trwałych rozwiązań infrastrukturalnych na lata 
– dodał.

Branża od dwóch lat co kwartał zdaje sprawdzian z produkcji, logistyki i sprzedaży w warunkach bezprecedensowych. Wszystko wskazuje na to, że główną rozgrywkę – o zachowanie stabilności produkcji, zatrudnienia i – przede wszystkim – wysokich standardów, sektor wygrał z bardzo dobrymi notami. O finalnych skutkach pandemii i jej konsekwencjach ekonomicznych będziemy mogli rozmawiać za kolejny rok lub dwa. Już teraz możemy jednak powiedzieć, że przełomowy dla przemysłu czas stał się dla branży motywatorem do jeszcze bardziej efektywnej walki o jakość produkcji.

 

Kontakt dla mediów:

mgr inż. Justyna Piotrowska - Łój

Dyrektor ds. komunikacji

tel. 695 411 309

e-mail: j.piotrowska@spbt.pl

 

dr inż. Maciej Gruszczyński

Dyrektor SPBT

tel. 602 883 995

e-mail: gruszczynski@spbt.pl

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Gospodarka Wyniki badania dla Agros Nova: Łowicz to miasto, które chce się rozwijać Biuro prasowe
2021-07-27 | 13:00

Wyniki badania dla Agros Nova: Łowicz to miasto, które chce się rozwijać

Inwestycje ekologiczne, pomoc szkołom i szpitalom, inicjatywy społeczne, poprawa lokalnego rynku pracy – wyniki najnowszego badania opinii jasno pokazują, że właśnie takich działań
Gospodarka Kolejne innowacje i rozwój platformy e-commerce – Mazop Group planuje ekspansję
2021-07-14 | 15:00

Kolejne innowacje i rozwój platformy e-commerce – Mazop Group planuje ekspansję

Mazop Group, polska firma specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych i przetwórstwie pianek polietylenowych oraz poliuretanowych, inwestuje w technologię, park maszynowy i
Gospodarka Polska bije rekordy zapotrzebowania na moc. Firmy będą ograniczać pobór energii?
2021-07-14 | 10:40

Polska bije rekordy zapotrzebowania na moc. Firmy będą ograniczać pobór energii?

W piątek 9 lipca br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odnotowały rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Rekord dotycz także mocy wyprodukowanej z OZE. Co o tym

Więcej ważnych informacji

Złote Spinacze 2021

Media i PR

Medioznawca: KRRiT nie wypełnia należycie swojej roli. Jej skład nigdy nie był tak monopartyjny jak obecnie

– Doświadczenie pokazało, że na przestrzeni lat składy KRRiT bywały różne, ale nigdy nie były tak monopartyjne jak obecnie – mówi prof. Tadeusz Kowalski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ocenia, KRRiT w obecnym składzie nie wypełnia swojej konstytucyjnej roli, a pomysł przejęcia od amerykańskiego koncernu medialnego Discovery udziałów w grupie TVN przez jedną ze spółek Skarbu Państwa doprowadziłby do czarnego scenariusza i stworzenia rządowej tuby propagandowej.

Przemysł

W wyniku zmian klimatycznych polskie firmy coraz chętniej będą się ubezpieczać. Już teraz ubezpieczyciele chronią ich majątek w wysokości 1,7 bln zł

Około 60 proc. całego majątku zgromadzonego przez polskie firmy jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Wraz z rozwojem gospodarczym i zmianami klimatu rośnie jednak zarówno ryzyko szkód, jak i wartość majątku, który trzeba ubezpieczać. W Polsce przed pożarami, powodziami czy gwałtownym wiatrem trzeba obecnie chronić o 2,2 bln zł więcej majątku niż w 1995 roku – wynika z danych PIU i Deloitte’a. Polskie przedsiębiorstwa – zwłaszcza MŚP – są tego coraz bardziej świadome i coraz chętniej sięgają po ubezpieczenia, szczególnie polisy od odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń losowych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem zmienia się również oferta ubezpieczycieli dedykowana tej grupie.

Prawo

Firmy będą musiały wdrożyć u siebie system zgłaszania nieprawidłowości. Termin się zbliża, a odpowiednich regulacji brak

Do 16 grudnia Polska, podobnie jak inne kraje UE, ma czas na zaimplementowanie do krajowego prawa dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Polska regulacja nie jest jeszcze gotowa, ale przedsiębiorcy już powinni rozpocząć proces przygotowań, bo jest on wieloetapowy – podkreślają prawnicy. Choć wdrożenie systemu chroniącego osoby, które zgłaszają nieprawidłowości w miejscu pracy, będzie się wiązało z nowymi obowiązkami i kosztami, to może też przynieść wiele korzyści.

Konsument

Większość rodziców popełnia wiele błędów związanych z żywieniem dzieci. 61 proc. z nich otrzymuje te same posiłki, co reszta rodziny

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez zespół lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ekspertów programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia" zainicjowanego przez Fundację Nutricia wynika, że aż 61 proc. rodziców karmi dzieci tymi samymi posiłkami, które je reszta rodziny. Zdaniem ekspertów to niepokojące, ponieważ niesie za sobą ryzyko zbyt wysokiego udziału w diecie maluchów soli, cukru dodanego i tłuszczy trans. W menu niemowląt nie powinny się też znajdować soki owocowe, mleko krowie jako napój i napoje roślinne. Odpowiednie karmienie i rozszerzanie diety jest bardzo ważne zwłaszcza w 1000 pierwszych dniach życia, czyli w okresie od poczęcia do około trzeciego roku życia, kiedy kształtują się zdrowie oraz przyszłe preferencje żywieniowe dziecka.