Komunikaty PR

Region Warmii i Mazur w opinii przedsiębiorców

2023-05-26  |  12:00
Do pobrania docx ( 0.04 MB )

Trwający od czasów pandemii, a pogłębiony wojną w Ukrainie, kryzys gospodarczy, wymaga od gospodarzy poszczególnych regionów wzmożonych wysiłków na rzecz ożywienia lokalnej gospodarki. Aby wygrać wyścig o nowe inwestycje trzeba zbudować rozpoznawalną i atrakcyjną dla inwestorów markę regionu. Wie o tym Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który właśnie zakończył trwającą 14 miesięcy kampanię promującą region, zrealizowaną w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, a ukierunkowaną właśnie na tę grupę. Czy okazała się ona skuteczna? Wyniki najnowszego badania wskazują dużą zmianę w postrzeganiu Warmii i Mazur w świadomości przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy o województwie warmińsko-mazurskim przed rozpoczęciem kampanii

Z badania przeprowadzonego w lutym 2022 r.1 wśród przedstawicieli przedsiębiorców i top managementu firm z całej Polski wynikało, że spontaniczne skojarzenia z Warmią i Mazurami dotyczyły głównie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i nawiązywały do turystyki. Odnotowano, że region wzbudza w respondentach głównie pozytywne emocje i jest przez nich postrzegany w dobrym świetle – aż 63% badanych uznało go za „atrakcyjny”. Jeśli chodzi o to, z jakimi markami łączyli warmińsko-mazurskie, to z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować, że z Warmią i Mazurami najczęściej kojarzeni są producenci żywności – wyrobów drobiarskich, mleka oraz produktów mlecznych i nabiałowych. Z kolei branżą, z którą najczęściej wiązali warmińsko-mazurskie była turystyka, co nie pokrywało się z ich odpowiedziami dotyczącymi wskazywanych marek, ponieważ żaden z badanych nie wymienił marki reprezentującej właśnie tę branżę w województwie warmińsko-mazurskim. Ankietowani mieli podzielone opinie dotyczące rozwoju gospodarczego województwa. Postrzegane było ono zarówno jako region powolnego (18,3%), jak i dynamicznego (17,7%) rozwoju gospodarczego. Wpływ na takie stanowisko respondentów ma przede wszystkim rozwój branży turystycznej, który przez część badanych postrzegany był jako czynnik napędzający rozwój gospodarczy, a przez pozostałych – jako spowalniający takowy rozwój. Sytuacja gospodarcza na Warmii i Mazurach najczęściej postrzegana była jako podobna do sytuacji gospodarczej całej Polski. Atrakcyjność województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem możliwości inwestycyjnych również oceniana była najczęściej jako podobna do innych polskich regionów.

Zmiana w postrzeganiu Warmii i Mazur

Po roku od pierwszego badania przedsiębiorców z całej Polski, po okresie intensywnych działań wspierających przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach, wzrósł odsetek osób identyfikujących województwo z dynamicznym rozwojem gospodarczym2 (z 17,7% do 21,7%). Co istotne, wyraźnie wzrósł również odsetek badanych, którzy uważają, że sytuacja gospodarcza warmińsko-mazurskiego jest lepsza w stosunku do sytuacji gospodarczej całej Polski (z 8% do 18,3%). Nie zmieniło się jednak to, że wśród cech wyróżniających ten region na tle Polski pod względem gospodarczym ankietowani najczęściej wymieniali turystykę.

W porównaniu do pierwszej fali badania, w II fali odnotowano wzrost odsetka respondentów twierdzących, że Warmia i Mazury są atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów (wzrost z 32,3% do 41%). Co istotne, wyższy był również odsetek osób deklarujących ich większą atrakcyjność dla inwestorów w porównaniu do innych regionów. Zdaniem ankietowanych – niezależnie od terminu realizacji badania – duże znaczenie dla inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim mają: atrakcyjność turystyczno-przyrodnicza miejsca oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Skąd tak pozytywna zmiana w postrzeganiu województwa warmińsko-mazurskiego?

Od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. województwo warmińsko-mazurskie prowadziło intensywne działania komunikacyjne mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie przekonując, że dzięki priorytetowemu podejściu do ekologii, nowoczesnym technologiom oraz niespotykanej czystości powietrza „Kraina Tysiąca Jezior” jest najlepszym miejscem do życia, relaksu, ale również rozwoju biznesu. Kampania była prowadzona w Internecie, mediach społecznościowych, telewizji, radiu, prasie (w tym zagranicznej) oraz na kanałach influencerów.

W ramach kampanii wyprodukowano dwa spoty telewizyjne w dwóch wersjach językowych, które można było obejrzeć w czołowych stacjach telewizyjnych, takich jak TVN24, Polsat News, HGTV, a także na profilach YouTube i FB Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kampania wybrzmiała również w topowych rozgłośniach radiowych tj.: RMF FM, Polskie Radio, Radio ZET. Gościła też na łamach prasy nie tylko polskiej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Polityka, Do Rzeczy i in.), ale i zagranicznej: niemieckiej (Wirtschafts Woch, Handwerk Magazin), hiszpańskiej (El Economista, Economia 3), francuskiej (Challeneges, The Good Life), duńskiej (Børsen Newspaper, Berlingske), fińskiej (Lapin Kansa, Talouselämä) i szwedzkiej (Privata Affärer, Affärsvärlden). Natężona kampania trwała również w social mediach tj.: Facebook, LinkedIn, You Tube, w tym na Instagramie 8 influencerów związanych z Warmią i Mazurami, a publikowane treści skierowane były nie tylko do odbiorców z Polski, ale i z zagranicy. Ponadto innowacyjna reklama outdoorowa w technice 3D z wykorzystaniem komponentów z recyklingu pod hasłem „Zobacz swój biznes na Mazurach” jest obecna na ulicach polskich miast komunikując, że województwo warmińsko-mazurskie jest atrakcyjnym miejscem do pracy, relaksu i życia.

Wśród działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie można też wyróżnić m.in. stały rozwój serwisu invest.warmia.mazury.pl, który stanowi kompleksowe źródło informacji zarówno dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w regionie, jak i eksporterów. Serwis zawiera m.in.: ogólnodostępną bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółowym opisem i zdjęciami terenów czy nieruchomości, a także „Przewodnik inwestora”, który w jasny sposób podpowiada, jak sprawdzić uwarunkowania środowiskowe i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie podsumowuje kluczowe składowe procesu przygotowania, przeprowadzenia i odbioru budowy. Władze regionu organizują też liczne wydarzenia o charakterze biznesowym skierowane do różnych grup docelowych, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia wartości gospodarczej i inwestycyjnej obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

W podanym okresie województwo umocniło swoją pozycję w obszarze 4 inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2030: ekonomii wody, żywności wysokiej jakości, sektorze drzewno-meblarskim oraz tzw. „zdrowym życiu”. Koncentracja na wyżej wymienionych dziedzinach gospodarki, opartych o zasoby naturalne, ma na celu pomoc inwestorom w rozwoju ich przedsiębiorstw. Specjalizacja „ekonomia wody” napędza turystykę, rekreację i powiązaną z tym infrastrukturę, jak na przykład przemysł jachtowy czy produkcję maszyn wykorzystujących cięcie wodą. „Żywność wysokiej jakości” wspiera produkcję i przetwórstwo zdrowej i wysokiej jakości żywności, a także chów i hodowlę zwierząt, produkcję maszyn rolniczych oraz przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, zaś „drewno i meblarstwo” proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję mebli oraz sprzedaż i przetwórstwo drewna. Zróżnicowane kierunki prowadzenia działalności gospodarczej świadczą o bardzo dużym potencjale inwestycyjnym regionu. Warto dodać, że województwo aktywnie monitoruje rozwój kolejnych branż opartych na wiedzy, które w przyszłości mogą zostać określone mianem inteligentnych specjalizacji. „Zdrowe życie” wspiera zaś obszary dotyczące m.in. usług: medycznych, uzdrowiskowych, rehabilitacyjnych, produkcję sprzętu medycznego, biotechnologię czy produktów i usług związanych z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia ludzi.

Podsumowując: przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potencjał Warmii i Mazur, jako miejsca, w którym można z jednej strony rozwijać swój biznes, a z drugiej spędzać wolny czas po pracy w pięknym otoczeniu jezior i lasów. Z kolei województwo jest otwarte na nowych inwestorów zapewniając im doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz pomoc nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi oraz promuje potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.


1 Badanie „Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego” 1 fala badania w lutym 2022 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

2 Badanie „Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego” 2 fala badania w maju 2023 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

O autorze: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań zarządu województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, statucie województwa warmińsko-mazurskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu województwa, w szczególności z dziedziny: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; obronności; bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; działalność w zakresie telekomunikacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które zajmuje się też wspieraniem inwestorów przy poszukiwaniu terenów i obiektów inwestycyjnych, przejściu przez ścieżkę inwestycyjną oraz pozyskaniu dofinansowania.

Kontakt dla mediów:
Marta Dąbkowska-Wilczek
Zespół Projektów Gospodarczych, Departament Koordynacji Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
E:  m.dabkowska@warmia.mazury.pl
E: PR@mastermind.pl

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Przemysł 30 lat Promat i biernej ochrony przeciwpożarowej Biuro prasowe
2024-05-22 | 11:00

30 lat Promat i biernej ochrony przeciwpożarowej

Promat, lider w dziedzinie biernej ochrony przeciwpożarowej, świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. Firma, będąca częścią międzynarodowej Grupy Etex, jest pionierem w swojej
Przemysł Rewolucja w AI i ML dla wymagających środowisk
2024-05-18 | 09:00

Rewolucja w AI i ML dla wymagających środowisk

Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zapoczątkowała falę transformacji w wielu branżach, a ich zastosowanie gwałtownie rośnie. Przewiduje się, że globalny wzrost
Przemysł Po raz kolejny TOPBUILDER dla marki WIŚNIOWSKI
2024-05-15 | 01:00

Po raz kolejny TOPBUILDER dla marki WIŚNIOWSKI

Brama ogrodzeniowa składana WIŚNIOWSKI zdobyła tytuł TOPBuilder 2024 w kategorii „Innowacja”. To pierwsza na rynku brama składana z napędem ze znakowaniem CE. Jak każdego

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Forum Sektora Kosmicznego 4 czerwca 2024

European Financial Congress 2024

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Coraz bliżej powstania świadomej sztucznej inteligencji. Potrzebne są działania zapobiegające niewłaściwemu jej wykorzystaniu

O sztucznej inteligencji mówi się już coraz częściej w kontekście możliwości i zagrożeń, jakie przyniesie powstanie globalnej sztucznej inteligencji. To model, który byłby zdolny do myślenia takiego, jakim cechuje się człowiek, ale jego możliwości obliczeniowe przewyższałyby możliwości ludzkiego mózgu kilka milionów razy. Rodzi to uzasadnione obawy o bezpieczeństwo, stąd postulat, by uczestnicy rynku składali przysięgę na wzór przysięgi Hipokratesa. Zgodnie z nią mieliby dbać o to, by zastosowania technologii miały wymiar etyczny. Zdaniem ekspertów potrzebnych jest też więcej szczegółowych regulacji.

Bankowość

Zapóźnienie w transformacji może obniżyć konkurencyjność całej gospodarki. Konieczne przyjęcie ustawy o ochronie klimatu

– Biznes jest gotowy na Fit for 55 i co ciekawe, banki też są na to gotowe. Natomiast niegotowe są polskie regulacje i polska energetyka. Tym, co jest nam teraz w Polsce potrzebne, są dobre strategie i dobre planowanie – ocenia Ilona Jędrasik, nowa prezes zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, polska energetyka musi zdecydowanie przyspieszyć z transformacją w kierunku odnawialnych źródeł, ponieważ w scenariuszu business as usual konsekwencją może być spadek konkurencyjności całej krajowej gospodarki.

Transport

CPK nadal pod znakiem zapytania. Wyzwaniem jest nie tylko budowa lotniska, ale także sieci kolejowej

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pod znakiem zapytania. Nowy rząd wciąż przeprowadza audyty. Budowa, zapowiadana jako największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w historii, to nie tylko plan potężnego lotniska między Warszawą a Łodzią, ale także obejmująca cały kraj przebudowa sieci kolejowej. – Powinniśmy obniżać temperaturę sporu wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego i przechodzić do konkretnych, bardziej operacyjnych decyzji – ocenia Michał Litwin dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.